fbpx

Andmetöötlus

Andmetöötlustingimused – robotkullerid

Andmetöötlustingimused – robotkullerid

Sissejuhatus

Käesolevad andmetöötlustingimused annavad ülevaate isikuandmete töötlemisest Clevoni robotkullerite opereerimisel. Mõiste “isikuandmed” all mõeldakse isikuandmete kaitse üldmääruse (“GDPR”) artikkel 4 lõikes 1 toodud teavet.

1. Kellele on andmetöötlustingimused suunatud?

Andmetöötlustingimused informeerivad andmesubjekte sellest, mis andmeid, mis viisil, mis eesmärgil ja alusel töötleb Clevon andmeid oma robotkullerite opereerimisel nii avalikel teedel kui suletud territooriumitel. Andmesubjektiks võib potentsiaalselt olla igaüks, kes viibib robotkulleri läheduses.

2. Kes on andmete vastutav töötleja?

Andmete vastutav töötleja on Clevon AS, registrikood 16472103, aadress Reinu tee 48, 71020 Viljandi, Eesti, e-mail legal@clevon.com (“Clevon”, “meie”, “me”).

3. Milliseid isikuandmeid me töötleme?

Clevon on tehnoloogiaettevõte, mis toodab autonoomseid sõidukeid (robotkullereid), mida monitooritakse ja vajadusel juhitakse kaugjuhtimiskeskuse vahendusel distantsilt. Robotkullerid on varustatud sensoorika, sh kaameratega, mis võimaldavad robotkulleril iseseisvalt liigelda ning annavad infot kaugjuhile. Kaugjuhi ees olevatele ekraanidele jõuab reaalajaline videopilt robotkullerit ümbritsevast liikluskeskkonnast, sh lähedalasuvad liiklejad, sõidukid ja nende registreerimismärgid jne. Videopilti võidakse talletada ja kasutada ka hilisemas analüüsis, parendamaks ja täiustamaks meie robotkullerite tehnoloogiat.

Sõltuvalt isiku asukohast robotkulleri suhtes võivad töödeldavad andmed potentsiaalselt hõlmata:

Arvestades meie andmetöötluse tehnilist olemust on teoreetiliselt võimalik, et töödeldavad isikuandmed võimaldaksid konkreetse füüsilise isiku tuvastamist. Rõhutame aga, et Clevoni eesmärk ei ole käesolevates andmetöötlustingimustes käsitletud andmete põhjal kellegi isikut tuvastada ning me ei kasuta kunagi tarkvara, mis sellist tuvastamist võimaldaks.

4. Mis on andmete töötlemise eesmärk?

Clevon võib isikuandmeid töödelda järgmistel eesmärkidel:

5. Mis on andmete töötlemise õiguslik alus?

Andmete töötlemise peamine õiguslik alus on õigustatud huvi vastavalt GDPR artikkel 6 lõike 1 punktile (f).

Clevoni õigustatud huvi seisneb kaugjuhitava ja autonoomse juhtimissüsteemiga robotkulleri arenduses ja testimises. Antud juhtimissüsteemi olemuslikuks ja ohutuse seisukohalt võtmetähtsusega osaks on videopildi edastus sõiduki kaameratest kaugjuhtimiskeskusesse, tagamaks sõiduki monitoorimise, toe ja vajadusel vahetu kontrolli. Kuivõrd sel tehnoloogial on potentsiaal tõsta üldist liiklusohutust ja vähendada õnnetusi, teenib tehnoloogia arendus ja testimine ka laiema avalikkuse huve.

Tõenäosus, et kaamerate kasutus võimaldaks antud juhul tuvastada konkreetse andmesubjekti või riivaks õigust ja ootust privaatsusele, on minimaalne. Videopildi salvestamise eesmärk ei ole üksikisikute jäädvustamine ega tuvastamine; videopildile jäämine saab olla üksnes juhuslik. Me ei kasuta kunagi arenduse ja testimise protsessi käigus tarkvara, mis võimaldaks isikutuvastust videopildilt. Tegemist ei ole statsionaarsete kaameratega: minimeeritud on risk, et kaamerate vaatevälja jääks korduvalt või järjepidevalt sama isik, teisisõnu profileerimise risk. Juhul kui esineb süstemaatilise jälgimise risk (nt kui robotid sõidavad teedel liiklemiseks väljastatud ametliku loa tingimuste tõttu üksnes fikseeritud marsruutidel), rakendame kõrgendatud kaitsemeetmeid, minimeerides näiteks selliselt kogutud videosalvestiste hoiustamise aega.

Andmete töötlemise õiguslikuks aluseks võib teatud juhtudel olla ka juriidilise kohustuse täitmine vastavalt GDPR artikkel 6 lõikele 1(3)

Eelkõige võib meil siseriiklikust või Euroopa Liidu õigusest tulenevalt olla kohustus edastada andmeid pädevatele asutustele õnnetuse asjaolude väljaselgitamiseks ning hindamaks süsteemi/sõiduki jätkuvat vastavust kehtivatele tehnilistele nõuetele. Sel juhul on edastus piiratud üksnes konkreetse juhtumi osas asjakohaste andmetega.

6. Andmete hoiustamise asukoht

Serverid andmete hoiustamiseks asuvad Eestis/Euroopa Liidu piirides. Me ei edasta käesolevates tingimustes käsitletud andmeid kolmandatesse riikidesse.

7. Kellele võidakse andmeid edastada?

Kohtleme andmeid hoolikalt ja konfidentsiaalselt. Andmete edastamine teistele isikutele võib toimuda ainult siin kirjeldatud ulatuses ja määratud isikute ringile:

8. Kui kaua me andmeid säilitame?

Andmete hoiustamise periood sõltub kasutatud salvestusrežiimist ning andmetöötluse eesmärgist. Üldreeglina säilitame andmeid võimalikult lühikese perioodi vältel ning ainult senikaua, kuni andmetöötlus on vajalik siinsetes andmetöötlustingimustes välja toodud põhjendatud eesmärgi saavutamiseks.

Tavapärase opereerimise režiimis tehtud videosalvestisi hoiustame selleks, et arendada robotkullerite autonoomset juhtimissüsteemi ja ümbritseva keskkonna tajumise võimekust. See võimaldab meil järjepidevalt tõsta robotkullerite ohutust ja suutlikkust iseseisvalt liikluses osaleda. Videosalvestisi võidakse hoiustada ka robotkulleri osalusega toimunud liiklusõnnetuste asjaolude väljaselgitamiseks ning seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Andmed, mis ei ole eesmärkidest lähtuvalt vajalikud või mida on juba eesmärgipäraselt kasutatud, kustutatakse seejärel.

Videosalvestised, mis on tehtud nn vähendatud režiimis (madalam videokvaliteet) või salvestusrežiimis (aktiivne ajal, mil robot seisab või on pargitud), hoiustatakse üksnes robotkulleri pardal ega edastata serveritesse. Need andmed kustutatakse automaatselt vastavalt kahe või viieteistkümne päeva möödumisel salvestamise hetkest.

9. Sinu kui andmesubjekti õigused

Vastavalt GDPR-ile on sul kui andmesubjektil järgmised õigused:

10. Õiguste teostamine ja kontakt

Andmetöötluse kohta lisainfo saamiseks, oma õiguste teostamiseks või kaebuse esitamiseks võta Clevoniga ühendust meiliaadressil legal@clevon.com.