fbpx

Investorile

Clevon logo small

Me ei ennusta tulevikku, me loome seda!

See teave kujutab endast Clevon AS-i ja/või Clevon Investors AS-i aktsiate reklaami ega ole käsitletav soovitusena või üleskutsena aktsiaid osta või märkida.

Clevon AS-i aktsiate emitendi ärinimi on Clevon AS ja see on registreeritud Eesti äriregistris registrikoodiga 16472103. Enne kui investor teeb investeerimisotsuse (kas osta Clevon AS-i aktsiaid või mitte), peab ta lugema läbi aktsiaseltsi ametlikus kirjelduses sisalduva informatsiooni ja muu Clevon AS-i poolt börsisüsteemi kaudu avaldatud informatsiooni. Clevon AS-i aktsiate avalik pakkumine viidi läbi üksnes Eestis juhindudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 („Prospektimäärus“) artikli 3 lõike 2 punktis b) ja Eesti Vabariigi väärtpaberituruseaduse (VPTS) paragrahvi 15 lõikes 1 sätestatust, mille kohaselt ei pea avalikustama avaliku pakkumise prospekti juhul, kui väärtpaberite avaliku pakkumise koguväärtus on kuni 5 miljonit eurot väärtpaberite pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul. Clevon AS-i aktsiaid ei pakuta üheski teises jurisdiktsioonis. Clevon AS ei ole astunud ega kavatse astuda ühtegi sammu aktsiate, pakkumise või ettevõtte kirjelduse registreerimiseks või ettevõtte kirjelduse või aktsiate levitamise lubamiseks mis tahes jurisdiktsioonis peale Eesti.

Clevon Investors AS-i aktsiate emitendi ärinimi on Clevon Investors AS ja see on registreeritud Eesti äriregistris registrikoodiga 16686123. Enne kui potentsiaalne investor (st olemasolev Clevon AS-i aktsionär) teeb investeerimisotsuse (kas märkida Clevon Investors AS-i aktsiaid või mitte), peab ta lugema läbi aktsiaseltsi poolt koostatud pakkumise teabedokumendis sisalduva informatsiooni. Clevon Investors AS-i aktsiate avalik pakkumine viiakse läbi üksnes Eestis juhindudes Prospektimääruse artikli 3 lõike 2 punktis b) ja VPTS paragrahvi 15 lõikes 1 sätestatust, mille kohaselt ei pea avalikustama avaliku pakkumise prospekti juhul, kui väärtpaberite avaliku pakkumise koguväärtus on kuni 5 miljonit eurot väärtpaberite pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul. Clevon Investors AS-i aktsiate pakkumise teabedokument on koostatud vastavalt VPTS paragrahvi 15 lõikes 6 ja Rahandusministri 21.02.2022. a määruses nr 7 „Nõuded väärtpaberite pakkumise teabedokumendile“ sätestatule. Teabedokumendi näol ei ole tegu prospektiga Prospektimääruse ega VPTS-i mõistes. Clevon Investors AS-i aktsiaid ei pakuta üheski teises jurisdiktsioonis. Clevon Investors AS ei ole astunud ega kavatse astuda ühtegi sammu aktsiate, pakkumise või teabedokumendi registreerimiseks või teabedokumendi või aktsiate levitamise lubamiseks mis tahes jurisdiktsioonis peale Eesti.

Miks on Clevon otsustanud First North-ilt lahkuda?

Clevon on kiiresti arenev start-up ettevõtte, mis vajab oma põhitoote ehk mehitamata ja teleopereeritava sõiduki CLEVON 1 ning selles sisalduva tehnoloogia arenduseks ja sõiduki turustamiseks pidevalt täiendavat kapitali.

Maailma sündmustest (eelkõige sõda Ukrainas, inflatsioon, intressimäärade tõus, investorite riskiisu vähenemine) tingituna on finantsturgudel tekkinud pessimistlik olukord, mistõttu Clevoni poolt edukas täiendava kapitali avalikult kaasamine praegu ja järgmistes raha kaasamise ringides on äärmiselt vähetõenäoline.

Clevon on juba pikemat aega otsinud potentsiaalseid investoreid First North-i väliselt. Sellisteks investoriteks on riskikapitali investorid, Clevoni potentsiaalsed kliendid ja teised start-up ettevõtted, kellega sünergias on võimalik CLEVON 1 sõidukit edasi arendada.

Suhtlus potentsiaalsete investoritega on näidanud, et selleks, et neilt edasiseks arenduseks kapitali kaasata, peab Clevon First North-ilt lahkuma.

Sellist tagasisidet on Clevonile andnud kümmekond erinevat riskikapitali investorit Jaapanist, Saudi-Araabiast, USA-st ja mujalt maailmast.

Investeeringute eeldusena First North-ilt lahkumist põhjendatakse peamiselt sellega, et potentsiaalsete investorite investeerimispoliitikates on seatud piirangud, mis ei luba neil investeerida avalikesse ettevõtetesse. Selline piirang on erinevatele riskikapitali fondidele, eriti neile, mis on kaasanud vahendeid näiteks EBRD-lt või EIF-ilt, tavapärane.

Lisaks on takistuseks First North-il olekuga kaasnevad info avalikustamise nõuded, suurematele investoritele eelisõiguste andmise õiguslik keerukus (nt juhtkonna liikmete määramise või veto õigustega seotud piirangud) ning ettevõtte väärtuse sõltuvus First North-il kauplemisel kujunevast väärtusest.

Clevon Investors AS kui emaettevõtja poolt kapitali kaasamine ei ole samuti osutunud edukaks põhjusel, et rahvusvahelistele investoritele on mitmetasandiline kontserni struktuur raskesti mõistetav. Samuti lähtuvad investorid eelkõige tehingu majanduslikust sisust ning vaatavad kontserni struktuurist läbi, mistõttu on avaliku ettevõttega kaasnevad piirangud samuti kohalduvad.

Clevoni väikeaktsionäride huvides ei ole kindlasti ka Clevoni täiendavalt kaasatava raha abil läbiviidava arendustegevuse üleviimine Clevon Investors AS tasemele.

Kui Clevon kohe vajalikku kapitali ei kaasa, siis esineb väga suur risk, et Clevoni ärimudelit ei suudeta edasi arendada, Clevon muutub maksejõuetuks ning on sunnitud oma tegevuse senisel kujul lähiajal lõpetama.

Siinjuures on oluline rõhutada, et Clevoni ärimudel on endiselt arendatav ning sellel on kindlasti olemas suur potentsiaal õnnestumiseks, kuid kuna tegemist on suuri ressursse vajava ärimudeliga, siis selle edasiseks arenduseks on pidevalt vaja täiendavat rahastust. Kui see rahastus leitakse, siis muid ilmselgeid takistusi Clevoni ärimudeli edasiseks arenduseks ei eksisteeri. Seetõttu on eelkirjeldatud rahaliste raskuste risk hallatav täiendava kapitali kaasamise kaudu.

Miks otsustas Clevon First North-ile tulla kui juba varasemalt oli täiendav kapitalivajadus teada?

Clevon noteeris oma aktsiad First North-il 28. juunil 2022 ülemärgitud esmasel avalikul pakkumisel (edaspidi IPO), meelitades ligi uusi investoreid ning pannes aluse oma äriplaani ja kasvustrateegia elluviimisele. IPO eesmärk oli kaasata rahalisi vahendeid tulevikuplaanide elluviimiseks, ennekõike enda tegevuse edasiarendamiseks, sealhulgas tootearenduseks, uute teenuste turule toomiseks, uute projektide alustamiseks ning tegevuse rahvusvaheliseks muutmiseks. IPO-ga loodeti suurendada finantsvõimekust ja võimekust vajadusel kaasata täiendavat kapitali, samal ajal kasvatades aktsionäride aktsiate väärtust ja parandades kaubeldavust.

Otsus Clevoni aktsiatega First North-il kauplemise lõpetamiseks järgneb aktsia väärtuse väga tugeva languse perioodile, mis on muutnud Clevonil keeruliseks First North-il noteerimise eesmärkide täitmise.

First North-il aktsiate noteerimine ei ole kaasa toonud soovitud mahus aktsiate kaubeldavuse parandamist ja väärtuse kasvu. Seetõttu ei ole ka Clevoni töötajatele väljastatud aktsiaoptsioonid piisavalt motiveerivad, mis toob omakorda kaasa palgakulude kasvu.

Täiendavalt on läbirääkimiste käigus potentsiaalsete strateegiliste investoritega on selgunud, et muutunud makromajanduslikus keskkonnas ei ole võimalik täiendavaid vahendeid kaasata ainult strateegilistelt investoritelt. Strateegilised investorid soovivad praeguses olukorras teha investeeringuid ettevõtetesse üksnes koos finantsinvestoritega, kelleks on peamiselt riskikapitali investorid, või ettevõtetesse, millesse on varasemalt finantsinvestorid juba investeerinud. Riskikapitali investorid ei soovi paraku teha investeeringuid avalikesse ettevõtetesse, mis ongi muutnud täiendava kapitali kaasamise Clevoni jaoks sisuliselt võimatuks.   

Praegune olukord on muutnud Seltsil keeruliseks First North-il noteerimise eesmärkide täitmise. Lisaks eeldab Clevoni juhtkond, et First North-ilt lahkumine toob kaasa märkimisväärse kulude kokkuhoiu ja tugevdab, läbi raha suunamise arendustegevusse alust Seltsi jätkuvale ambitsioonile kasvatada aktsionäride aktsiate väärtust.

Miks ei tehta Clevoni väikeaktsionäridele pakkumist nende aktsiate ülevõtmiseks õiglase hüvitise eest?

Erinevalt 31.03.2023 avaldatud Clevon Investors AS börsiteates kirjeldatust, et Clevon Investors AS kavatseb võtta kõiki Seltsi aktsiad üle, ei võta Clevon Investors AS üle Seltsi väikeaktsionäride aktsiaid. Clevon Investors AS-il ei ole õnnestunud leida investorit, kes oleks valmis Seltsi aktsiate ülevõtmist finantseerima. 

Clevon on sellises arengufaasis, kus kogu vaba kapital on suunatud ettevõtte äritegevusse. Clevoni potentsiaalsed uued investorid soovivad panustada ettevõtte kasvu, mitte senistele aktsionäridele väljumise võimaluse pakkumisse. Clevon Investors AS on pikema aja jooksul püüdnud leida investoreid, kes oleksid valmis rahastama väikeaktsionäride väljaostu, kuid see ei ole õnnestunud.

Missugune on Clevoni äritegevuse tulevik?

Nii Clevoni juhtkond kui ka suuremad investorid usuvad jätkuvalt Clevoni edusse.

Edu kinnituseks on eelkõige Clevoni viimase aja saavutused nii Euroopas, kus on alustatud mitmeid pilootprojekte suuremate kulleriteenuse ja jaekaubanduse ettevõtetega, nagu DHL ning Euronics Eestis, IKI ja LastMile Leedus, Colruyt Belgias, kui ka USA-s, kus Texases asutati Clevoni tütarühing ja alustati aktiivselt CLEVON 1 sõiduki tutvustamisega ja testimisega.

Clevoni juhtkond usub, et Clevoni toodete edukas müük on võimalik. Edukate pilootprojektide tulemusena on Clevonil ka esimesed maksvad kliendid. Lähimas ja keskmises perspektiivis kaasatavate rahaliste vahendite eest on Clevonil plaanis toota ligikaudu 50 000 sõidukit, mille vastu on turul märkimisväärne huvi.

Paralleelselt käivad Clevonil läbirääkimised paljude potentsiaalsete klientidega üle maailma uute pilootprojektide käivitamiseks.

Clevoni arendus- ja müügitegevus on läinud siiani plaanipäraselt või isegi esialgsetest prognoosidest paremini. Erandiks on raha kaasamise plaanid. See võimaldab eeldada, et täiendava kapitali kaasamisel õnnestub lähimatel aastatel Clevoni tooteid, teenuseid ja ärimudelit edasi arendada ning ettevõtte väärtust suurendada.

 

Kuidas on tagatud väikeaktsionäride kaitse?

Kui Clevon First North-ilt ei lahku ja vajalikku kapitali ei kaasa, siis muutub Clevon suure tõenäosusega maksejõuetuks, mille tagajärjel kõikide Clevoni aktsionäride aktsiate väärtus väheneb märkimisväärselt (sisuliselt olematuks).

Seega on First North-ilt lahkumine investorite huvides, et nende aktsiate väärtus säiliks ja seda oleks tulevikus võimalik kasvatada.

Pärast First North-ilt lahkumist on plaanis Clevoni ja praegu ülejäänud aktsionäre koondava Clevon Investors AS ühinemine, mille tulemusel satuvad kõik Clevoni investorid ka formaalselt võrdsesse positsiooni. First North-ilt lahkumist ei kasutata mitte mingi eelise saamiseks. Lahkumise eesmärgiks on vajalikus mahus täiendava kapitali kaasamise võimaldamine, mis on kõigi Clevoni aktsionäride ühine huvi, mitte aktsionäride ebavõrdne kohtlemine.

 

Kuidas väikeaktsionärid oma raha tagasi saavad?

Clevoni aktsiad jäävad endiselt vabalt võõrandatavaks. Clevonil on ainult ühte liiki aktsiad. Pärast Clevoni aktsiatega First North-il kauplemise lõpetamist on väikeaktsionäridel võimalik oma aktsiaid võõrandada nii enda poolt vabalt valitud isikutele kui ka Clevoni olemasolevatele ja tulevastele investoritele, kes soovivad tõenäoliselt neile kuuluvat osalust Clevonis suurendada.

Võimaliku tulevikus toimuva aktsiate enamuse müügi korral võimalikule strateegilisele suurinvestorile on väikeaktsionäridel samuti võimalik oma aktsiad realiseerida. Clevonil on plaanis lähitulevikus ühineda Clevon Investors AS-ga. Clevon plaanib laiendada kõigile Clevoni väikeaktsionäridele Clevon Investors AS põhikirjaga väikeaktsionäridele antud kaasamüügiõigust olukorraks, kus müüakse enam kui 50% aktsiatest.

Clevoni juhtkond on seadnud eesmärgiks pikemas perspektiivis aktsiate uuesti börsil noteerimise, et Clevoni investoritel oleks võimalik investeeringust headel tingimustel väljuda ja suurendada aktsiate likviidsust ning kaubeldavust. 

 

Mida peavad aktsionärid seoses Clevoni First North-ilt lahkumisega tegema?

Clevoni aktsionärid ei pea seoses First North-ilt lahkumise protsessiga mitte midagi tegema ja aktsionärid jäävad Clevoni aktsionärideks ka pärast taotluse rahuldamist noteerimisorgani poolt.

Clevoni aktsionäridel ei ole võimalik vahetada oma aktsiad First North-ilt lahkumise protsessi käigus Clevon Investors AS-i aktsiate vastu kuivõrd aktsiate võimalik vahetus toimub Clevoni ja Clevon Investors AS kavandatava ühinemise käigus.

 

Millised on First North-ilt lahkumise järgnevad sammud?

Clevon esitas aktsionäridele 25.07.2023 otsuse eelnõu aktsionäride otsuse vastuvõtmiseks ilma koosolekut kokku kutsumata, mille osas on aktsionäridel võimalik avaldada enda seisukoht kuni 01.08.2023 kella 18:00-ni. Kavandatav otsus on lõpetada Clevoni aktsiatega kauplemise Nasdaq Tallinn AS-i poolt hallatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North.  Clevoni aktsiatega First North-il kauplemise lõpetamise otsuse vastuvõtmiseks on vajalik, et poolt hääletaks kaks kolmandikku Clevoni aktsionäride kõigist häältest.

Kui aktsionärid otsuse vastu võtavad, taotleb Clevon First North-ilt Clevoni aktsiatega kauplemise lõpetamist. Clevoni aktsiatega kauplemise lõpetamise otsus iseenesest ei too kaasa automaatset aktsiatega kauplemise lõppemist. Selleks on täiendavalt vajalik Nasdaq Tallinn AS-i noteerimisorgani poolt kauplemise lõpetamise taotluse rahuldamine.

Nasdaq Tallinn AS noteerimisorgan teeb otsuse kauplemise lõpetamise taotluse rahuldamise või tagasilükkamise kohta ühe kuu jooksul alates vastava taotluse esitamisest, kuid teatud juhtudel võib see pikeneda kolme kuuni.

Pärast Clevoni avalduse rahuldamist aktsiatega kauplemise lõpetamiseks, on Clevoni aktsiad jätkuvalt kaubeldavad kuni Nasdaq Tallinn AS-i poolt määratud viimase kauplemispäevani. Pärast viimast kauplemispäeva kustutatakse Clevoni aktsiad First North-i kauplemissüsteemist. Clevon avaldab börsiteate seoses First North-ilt lahkumise avalduse esitamisega Nasdaq Tallinn AS-ile ning sellele järgnevalt pärast noteerimisorgani heakskiidu saamist ja viimase kauplemispäeva määramist.

 

Missugune on First North-ilt lahkumise tähendus Clevoni aktsionäride jaoks?

Clevoni aktsiatega kauplemise lõpetamine First North-il tähendab, et Clevoni aktsiatega kauplemiseks ei ole enam aktiivset turgu. Selle asemel toimuvad Clevoni aktsiatega tehtavad tulevased tehingud börsiväliselt. Seega väheneb Clevoni aktsiate likviidsus. See tähendab ka seda, et Clevoni aktsiate ostmine ja müümine muutub keerulisemaks ning Clevoni aktsiatega tehingute tegemiseks võib vaja minna õigusabi, mida börsiväliste tehingute osapooled peavad ise finantseerima.

First North-ilt lahkumisel ei kehti Clevoni jaoks enam turukuritarvituse määruse avalikustamiskohustused ja muud reeglid, mis kehtivad First North-il kauplemisele võetud ettevõtetele. Clevonile kohalduvad endiselt äriseadustikust ja raamatupidamise seadusest tulenevad nõuded.

Mida ja kuidas pean tegema, et oma Clevon AS (NASDAQ: CLEV) aktsiad vahetada Clevon Investorsi aktsiate vastu?

Selleks logige sisse oma internetipanka alamjaotusse, kus on tegemist väärtpaberitehingutega. Internetipangast on võimalik leida tehingu tegemise juhised.

Edit Content

Kui Clevoni aktsiad asuvad Swedbankis avatud väärtpaberikontol, siis tuleb valida paremal üleval menüüst Kogumine, investeerimine > Väärtpaberid> Korporatiivsed sündmused, Pakkumised ning leida sealt info Clevoni aktsia kohta.

Seejärel, kui sisselogimine ja vajaliku menüü leidmine õnnestus, tuleb täita märkimiskorraldus Clevon aktsiate kohta ning autoriseerida see panga poolt nõutavate autoriseerimisvahenditega. Märkimiskorralduses tuleb märkida soovitud aktsiate kogus ning ühikuhinnaks märkida 0 eurot.

Edit Content

Kui Clevoni aktsiad asuvad SEB-s avatud väärtpaberikontol, siis tuleb valida menüüs Investeerimine> Tehingud> Tehingud teise isikuga ning leida sealt info Clevon aktsia kohta.

Seb guide

Seejärel, kui sisselogimine ja vajaliku menüü leidmine õnnestus, tuleb täita märkimiskorraldus Clevon aktsiate kohta ning autoriseerida see panga poolt nõutavate autoriseerimisvahenditega. Märkimiskorralduses tuleb märkida soovitud aktsiate kogus ning ühikuhinnaks märkida 0 eurot.

Edit Content

Kui Clevoni aktsiad asuvad LHV Pangas avatud väärtpaberikontol, siis tuleb vasakpoolses menüüs valida Raha kasvatamine> Korporatiivsed sündmused ning leida sealt info Clevoni aktsia kohta.

lhvguide

Seejärel, kui sisselogimine ja vajaliku menüü leidmine õnnestus, tuleb täita märkimiskorraldus Clevon aktsiate kohta ning autoriseerida see panga poolt nõutavate autoriseerimisvahenditega. Märkimiskorralduses tuleb märkida soovitud aktsiate kogus ning ühikuhinnaks märkida 0 eurot.

Dokumentatsioon

Clevoni Investors AS-i aktsionäride otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

CLEVON INVESTORS AS-I VABATAHTLIK ÜLEVÕTMISPAKKUMINE CLEVON AS-I AKTSIONÄRIDELE CLEVON AS-I AKTSIATE ÜLEVÕTMISEKS JA KONNA OÜ VABATAHTLIK PAKKUMINE CLEVON AS-I AKTSIONÄRIDELE CLEVON AS-I AKTSIATE ÜLEVÕTMISEKS

Clevon AS aktsionäride otsused

Clevon AS aktsionäride otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata (2023.07.05)

CLEVON INVESTORS AS-I VABATAHTLIK ÜLEVÕTMISPAKKUMINE CLEVON AS-I AKTSIONÄRIDELE CLEVON AS-I AKTSIATE ÜLEVÕTMISEKS

Clevon AS aktsionäride otsused:

Clevon AS aktsionäride otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata (2022.11.18):

Ettevõtte Clevon AS aruanded:

Ettevõtte Clevon AS kirjeldus aktsiate avalikuks pakkumiseks ja First North mitmepoolses kauplemissüsteemis kauplemisele võtmiseks:

Ettevõtte kirjelduse lisad:

Aktsionäride kirjalike otsuste vastuvõtmine 06.06.2022

ettevõttest

Clevon on robootiliste pakiautomaatide tootjast Cleveronist välja kasvanud ettevõte. Clevon tegeleb isejuhtivate sõidukite tehnoloogia arendamisega.

Ettevõtte eesmärk on muuta pakkide kättesaamine veel paindlikumaks, soodsamaks ja keskkonnasäästlikumaks.

Clevonis on üle 90 töötaja ja meeskond kasvab.

Ettevõtte võtmetöötajatel on kogemust kokku:

Isejuhtivate sõidukitega vabastame inimesed pakkide kättesaamisega seotud ajakulust ning muudame elukeskkonna linnades säästlikumaks.

mis probleemi me lahendame?

E-kaubanduse mahtude kiire kasv on põhjustanud:

1. Pakkide kättesaamise kallinemise

2. Pakkide kättesaamisega seotud ajakulu suurenemise

3. Kullerauto juhtide puuduse

4. Fossiilkütustel sõitvate kaubikute tõttu suurema õhu- ja mürasaaste

Viimase viie aastaga on e-kaubanduse turg globaalselt kasvanud pea poolteist korda. Prognoosid näitavad kiire kasvu püsimist ehk probleemid üha süvenevad.

Viimase miili tarne probleemide lahenduseks on autonoomsed ehk isejuhtivad sõidukid. Robotkullerid suudavad linnades toimetada pakid kohale oluliselt väiksemate tööjõukuludega, mitmeid kordi kiiremini ning null-emissiooniga.

Me ei ennusta tulevikku, me loome seda!

Vastutuse välistus

See teave kujutab endast Clevon AS-i ja/või Clevon Investors AS-i aktsiate reklaami ega ole käsitletav soovitusena või üleskutsena aktsiaid osta või märkida.

Clevon AS-i aktsiate emitendi ärinimi on Clevon AS ja see on registreeritud Eesti äriregistris registrikoodiga 16472103. Enne kui investor teeb investeerimisotsuse (kas osta Clevon AS-i aktsiaid või mitte), peab ta lugema läbi aktsiaseltsi ametlikus kirjelduses sisalduva informatsiooni ja muu Clevon AS-i poolt börsisüsteemi kaudu avaldatud informatsiooni. Clevon AS-i aktsiate avalik pakkumine viidi läbi üksnes Eestis juhindudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 („Prospektimäärus“) artikli 3 lõike 2 punktis b) ja Eesti Vabariigi väärtpaberituruseaduse (VPTS) paragrahvi 15 lõikes 1 sätestatust, mille kohaselt ei pea avalikustama avaliku pakkumise prospekti juhul, kui väärtpaberite avaliku pakkumise koguväärtus on kuni 5 miljonit eurot väärtpaberite pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul. Clevon AS-i aktsiaid ei pakuta üheski teises jurisdiktsioonis. Clevon AS ei ole astunud ega kavatse astuda ühtegi sammu aktsiate, pakkumise või ettevõtte kirjelduse registreerimiseks või ettevõtte kirjelduse või aktsiate levitamise lubamiseks mis tahes jurisdiktsioonis peale Eesti.

Clevon Investors AS-i aktsiate emitendi ärinimi on Clevon Investors AS ja see on registreeritud Eesti äriregistris registrikoodiga 16686123. Enne kui potentsiaalne investor (st olemasolev Clevon AS-i aktsionär) teeb investeerimisotsuse (kas märkida Clevon Investors AS-i aktsiaid või mitte), peab ta lugema läbi aktsiaseltsi poolt koostatud pakkumise teabedokumendis sisalduva informatsiooni. Clevon Investors AS-i aktsiate avalik pakkumine viiakse läbi üksnes Eestis juhindudes Prospektimääruse artikli 3 lõike 2 punktis b) ja VPTS paragrahvi 15 lõikes 1 sätestatust, mille kohaselt ei pea avalikustama avaliku pakkumise prospekti juhul, kui väärtpaberite avaliku pakkumise koguväärtus on kuni 5 miljonit eurot väärtpaberite pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul. Clevon Investors AS-i aktsiate pakkumise teabedokument on koostatud vastavalt VPTS paragrahvi 15 lõikes 6 ja Rahandusministri 21.02.2022. a määruses nr 7 „Nõuded väärtpaberite pakkumise teabedokumendile“ sätestatule. Teabedokumendi näol ei ole tegu prospektiga Prospektimääruse ega VPTS-i mõistes. Clevon Investors AS-i aktsiaid ei pakuta üheski teises jurisdiktsioonis. Clevon Investors AS ei ole astunud ega kavatse astuda ühtegi sammu aktsiate, pakkumise või teabedokumendi registreerimiseks või teabedokumendi või aktsiate levitamise lubamiseks mis tahes jurisdiktsioonis peale Eesti.

Miks on Clevon otsustanud First North-ilt lahkuda?

Clevon on kiiresti arenev start-up ettevõtte, mis vajab oma põhitoote ehk mehitamata ja teleopereeritava sõiduki CLEVON 1 ning selles sisalduva tehnoloogia arenduseks ja sõiduki turustamiseks pidevalt täiendavat kapitali.

Maailma sündmustest (eelkõige sõda Ukrainas, inflatsioon, intressimäärade tõus, investorite riskiisu vähenemine) tingituna on finantsturgudel tekkinud pessimistlik olukord, mistõttu Clevoni poolt edukas täiendava kapitali avalikult kaasamine praegu ja järgmistes raha kaasamise ringides on äärmiselt vähetõenäoline.

Clevon on juba pikemat aega otsinud potentsiaalseid investoreid First North-i väliselt. Sellisteks investoriteks on riskikapitali investorid, Clevoni potentsiaalsed kliendid ja teised start-up ettevõtted, kellega sünergias on võimalik CLEVON 1 sõidukit edasi arendada.

Suhtlus potentsiaalsete investoritega on näidanud, et selleks, et neilt edasiseks arenduseks kapitali kaasata, peab Clevon First North-ilt lahkuma.

Sellist tagasisidet on Clevonile andnud kümmekond erinevat riskikapitali investorit Jaapanist, Saudi-Araabiast, USA-st ja mujalt maailmast.

Investeeringute eeldusena First North-ilt lahkumist põhjendatakse peamiselt sellega, et potentsiaalsete investorite investeerimispoliitikates on seatud piirangud, mis ei luba neil investeerida avalikesse ettevõtetesse. Selline piirang on erinevatele riskikapitali fondidele, eriti neile, mis on kaasanud vahendeid näiteks EBRD-lt või EIF-ilt, tavapärane.

Lisaks on takistuseks First North-il olekuga kaasnevad info avalikustamise nõuded, suurematele investoritele eelisõiguste andmise õiguslik keerukus (nt juhtkonna liikmete määramise või veto õigustega seotud piirangud) ning ettevõtte väärtuse sõltuvus First North-il kauplemisel kujunevast väärtusest.

Clevon Investors AS kui emaettevõtja poolt kapitali kaasamine ei ole samuti osutunud edukaks põhjusel, et rahvusvahelistele investoritele on mitmetasandiline kontserni struktuur raskesti mõistetav. Samuti lähtuvad investorid eelkõige tehingu majanduslikust sisust ning vaatavad kontserni struktuurist läbi, mistõttu on avaliku ettevõttega kaasnevad piirangud samuti kohalduvad.

Clevoni väikeaktsionäride huvides ei ole kindlasti ka Clevoni täiendavalt kaasatava raha abil läbiviidava arendustegevuse üleviimine Clevon Investors AS tasemele.

Kui Clevon kohe vajalikku kapitali ei kaasa, siis esineb väga suur risk, et Clevoni ärimudelit ei suudeta edasi arendada, Clevon muutub maksejõuetuks ning on sunnitud oma tegevuse senisel kujul lähiajal lõpetama.

Siinjuures on oluline rõhutada, et Clevoni ärimudel on endiselt arendatav ning sellel on kindlasti olemas suur potentsiaal õnnestumiseks, kuid kuna tegemist on suuri ressursse vajava ärimudeliga, siis selle edasiseks arenduseks on pidevalt vaja täiendavat rahastust. Kui see rahastus leitakse, siis muid ilmselgeid takistusi Clevoni ärimudeli edasiseks arenduseks ei eksisteeri. Seetõttu on eelkirjeldatud rahaliste raskuste risk hallatav täiendava kapitali kaasamise kaudu.

Miks otsustas Clevon First North-ile tulla kui juba varasemalt oli täiendav kapitalivajadus teada?

Clevon noteeris oma aktsiad First North-il 28. juunil 2022 ülemärgitud esmasel avalikul pakkumisel (edaspidi IPO), meelitades ligi uusi investoreid ning pannes aluse oma äriplaani ja kasvustrateegia elluviimisele. IPO eesmärk oli kaasata rahalisi vahendeid tulevikuplaanide elluviimiseks, ennekõike enda tegevuse edasiarendamiseks, sealhulgas tootearenduseks, uute teenuste turule toomiseks, uute projektide alustamiseks ning tegevuse rahvusvaheliseks muutmiseks. IPO-ga loodeti suurendada finantsvõimekust ja võimekust vajadusel kaasata täiendavat kapitali, samal ajal kasvatades aktsionäride aktsiate väärtust ja parandades kaubeldavust.

Otsus Clevoni aktsiatega First North-il kauplemise lõpetamiseks järgneb aktsia väärtuse väga tugeva languse perioodile, mis on muutnud Clevonil keeruliseks First North-il noteerimise eesmärkide täitmise.

First North-il aktsiate noteerimine ei ole kaasa toonud soovitud mahus aktsiate kaubeldavuse parandamist ja väärtuse kasvu. Seetõttu ei ole ka Clevoni töötajatele väljastatud aktsiaoptsioonid piisavalt motiveerivad, mis toob omakorda kaasa palgakulude kasvu.

Täiendavalt on läbirääkimiste käigus potentsiaalsete strateegiliste investoritega on selgunud, et muutunud makromajanduslikus keskkonnas ei ole võimalik täiendavaid vahendeid kaasata ainult strateegilistelt investoritelt. Strateegilised investorid soovivad praeguses olukorras teha investeeringuid ettevõtetesse üksnes koos finantsinvestoritega, kelleks on peamiselt riskikapitali investorid, või ettevõtetesse, millesse on varasemalt finantsinvestorid juba investeerinud. Riskikapitali investorid ei soovi paraku teha investeeringuid avalikesse ettevõtetesse, mis ongi muutnud täiendava kapitali kaasamise Clevoni jaoks sisuliselt võimatuks.   

Praegune olukord on muutnud Seltsil keeruliseks First North-il noteerimise eesmärkide täitmise. Lisaks eeldab Clevoni juhtkond, et First North-ilt lahkumine toob kaasa märkimisväärse kulude kokkuhoiu ja tugevdab, läbi raha suunamise arendustegevusse alust Seltsi jätkuvale ambitsioonile kasvatada aktsionäride aktsiate väärtust.

Miks ei tehta Clevoni väikeaktsionäridele pakkumist nende aktsiate ülevõtmiseks õiglase hüvitise eest?

Erinevalt 31.03.2023 avaldatud Clevon Investors AS börsiteates kirjeldatust, et Clevon Investors AS kavatseb võtta kõiki Seltsi aktsiad üle, ei võta Clevon Investors AS üle Seltsi väikeaktsionäride aktsiaid. Clevon Investors AS-il ei ole õnnestunud leida investorit, kes oleks valmis Seltsi aktsiate ülevõtmist finantseerima. 

Clevon on sellises arengufaasis, kus kogu vaba kapital on suunatud ettevõtte äritegevusse. Clevoni potentsiaalsed uued investorid soovivad panustada ettevõtte kasvu, mitte senistele aktsionäridele väljumise võimaluse pakkumisse. Clevon Investors AS on pikema aja jooksul püüdnud leida investoreid, kes oleksid valmis rahastama väikeaktsionäride väljaostu, kuid see ei ole õnnestunud.

Missugune on Clevoni äritegevuse tulevik?

Nii Clevoni juhtkond kui ka suuremad investorid usuvad jätkuvalt Clevoni edusse.

Edu kinnituseks on eelkõige Clevoni viimase aja saavutused nii Euroopas, kus on alustatud mitmeid pilootprojekte suuremate kulleriteenuse ja jaekaubanduse ettevõtetega, nagu DHL ning Euronics Eestis, IKI ja LastMile Leedus, Colruyt Belgias, kui ka USA-s, kus Texases asutati Clevoni tütarühing ja alustati aktiivselt CLEVON 1 sõiduki tutvustamisega ja testimisega.

Clevoni juhtkond usub, et Clevoni toodete edukas müük on võimalik. Edukate pilootprojektide tulemusena on Clevonil ka esimesed maksvad kliendid. Lähimas ja keskmises perspektiivis kaasatavate rahaliste vahendite eest on Clevonil plaanis toota ligikaudu 50 000 sõidukit, mille vastu on turul märkimisväärne huvi.

Paralleelselt käivad Clevonil läbirääkimised paljude potentsiaalsete klientidega üle maailma uute pilootprojektide käivitamiseks.

Clevoni arendus- ja müügitegevus on läinud siiani plaanipäraselt või isegi esialgsetest prognoosidest paremini. Erandiks on raha kaasamise plaanid. See võimaldab eeldada, et täiendava kapitali kaasamisel õnnestub lähimatel aastatel Clevoni tooteid, teenuseid ja ärimudelit edasi arendada ning ettevõtte väärtust suurendada.

 

Kuidas on tagatud väikeaktsionäride kaitse?

Kui Clevon First North-ilt ei lahku ja vajalikku kapitali ei kaasa, siis muutub Clevon suure tõenäosusega maksejõuetuks, mille tagajärjel kõikide Clevoni aktsionäride aktsiate väärtus väheneb märkimisväärselt (sisuliselt olematuks).

Seega on First North-ilt lahkumine investorite huvides, et nende aktsiate väärtus säiliks ja seda oleks tulevikus võimalik kasvatada.

Pärast First North-ilt lahkumist on plaanis Clevoni ja praegu ülejäänud aktsionäre koondava Clevon Investors AS ühinemine, mille tulemusel satuvad kõik Clevoni investorid ka formaalselt võrdsesse positsiooni. First North-ilt lahkumist ei kasutata mitte mingi eelise saamiseks. Lahkumise eesmärgiks on vajalikus mahus täiendava kapitali kaasamise võimaldamine, mis on kõigi Clevoni aktsionäride ühine huvi, mitte aktsionäride ebavõrdne kohtlemine.

Kuidas väikeaktsionärid oma raha tagasi saavad?

Clevoni aktsiad jäävad endiselt vabalt võõrandatavaks. Clevonil on ainult ühte liiki aktsiad. Pärast Clevoni aktsiatega First North-il kauplemise lõpetamist on väikeaktsionäridel võimalik oma aktsiaid võõrandada nii enda poolt vabalt valitud isikutele kui ka Clevoni olemasolevatele ja tulevastele investoritele, kes soovivad tõenäoliselt neile kuuluvat osalust Clevonis suurendada.

Võimaliku tulevikus toimuva aktsiate enamuse müügi korral võimalikule strateegilisele suurinvestorile on väikeaktsionäridel samuti võimalik oma aktsiad realiseerida. Clevonil on plaanis lähitulevikus ühineda Clevon Investors AS-ga. Clevon plaanib laiendada kõigile Clevoni väikeaktsionäridele Clevon Investors AS põhikirjaga väikeaktsionäridele antud kaasamüügiõigust olukorraks, kus müüakse enam kui 50% aktsiatest.

Clevoni juhtkond on seadnud eesmärgiks pikemas perspektiivis aktsiate uuesti börsil noteerimise, et Clevoni investoritel oleks võimalik investeeringust headel tingimustel väljuda ja suurendada aktsiate likviidsust ning kaubeldavust. 

 

Mida peavad aktsionärid seoses Clevoni First North-ilt lahkumisega tegema?

Clevoni aktsionärid ei pea seoses First North-ilt lahkumise protsessiga mitte midagi tegema ja aktsionärid jäävad Clevoni aktsionärideks ka pärast taotluse rahuldamist noteerimisorgani poolt.

Clevoni aktsionäridel ei ole võimalik vahetada oma aktsiad First North-ilt lahkumise protsessi käigus Clevon Investors AS-i aktsiate vastu kuivõrd aktsiate võimalik vahetus toimub Clevoni ja Clevon Investors AS kavandatava ühinemise käigus.

 

Millised on First North-ilt lahkumise järgnevad sammud?

Clevon esitas aktsionäridele 25.07.2023 otsuse eelnõu aktsionäride otsuse vastuvõtmiseks ilma koosolekut kokku kutsumata, mille osas on aktsionäridel võimalik avaldada enda seisukoht kuni 01.08.2023 kella 18:00-ni. Kavandatav otsus on lõpetada Clevoni aktsiatega kauplemise Nasdaq Tallinn AS-i poolt hallatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North.  Clevoni aktsiatega First North-il kauplemise lõpetamise otsuse vastuvõtmiseks on vajalik, et poolt hääletaks kaks kolmandikku Clevoni aktsionäride kõigist häältest.

Kui aktsionärid otsuse vastu võtavad, taotleb Clevon First North-ilt Clevoni aktsiatega kauplemise lõpetamist. Clevoni aktsiatega kauplemise lõpetamise otsus iseenesest ei too kaasa automaatset aktsiatega kauplemise lõppemist. Selleks on täiendavalt vajalik Nasdaq Tallinn AS-i noteerimisorgani poolt kauplemise lõpetamise taotluse rahuldamine.

Nasdaq Tallinn AS noteerimisorgan teeb otsuse kauplemise lõpetamise taotluse rahuldamise või tagasilükkamise kohta ühe kuu jooksul alates vastava taotluse esitamisest, kuid teatud juhtudel võib see pikeneda kolme kuuni.

Pärast Clevoni avalduse rahuldamist aktsiatega kauplemise lõpetamiseks, on Clevoni aktsiad jätkuvalt kaubeldavad kuni Nasdaq Tallinn AS-i poolt määratud viimase kauplemispäevani. Pärast viimast kauplemispäeva kustutatakse Clevoni aktsiad First North-i kauplemissüsteemist. Clevon avaldab börsiteate seoses First North-ilt lahkumise avalduse esitamisega Nasdaq Tallinn AS-ile ning sellele järgnevalt pärast noteerimisorgani heakskiidu saamist ja viimase kauplemispäeva määramist.

 

Missugune on First North-ilt lahkumise tähendus Clevoni aktsionäride jaoks?

Clevoni aktsiatega kauplemise lõpetamine First North-il tähendab, et Clevoni aktsiatega kauplemiseks ei ole enam aktiivset turgu. Selle asemel toimuvad Clevoni aktsiatega tehtavad tulevased tehingud börsiväliselt. Seega väheneb Clevoni aktsiate likviidsus. See tähendab ka seda, et Clevoni aktsiate ostmine ja müümine muutub keerulisemaks ning Clevoni aktsiatega tehingute tegemiseks võib vaja minna õigusabi, mida börsiväliste tehingute osapooled peavad ise finantseerima.

First North-ilt lahkumisel ei kehti Clevoni jaoks enam turukuritarvituse määruse avalikustamiskohustused ja muud reeglid, mis kehtivad First North-il kauplemisele võetud ettevõtetele. Clevonile kohalduvad endiselt äriseadustikust ja raamatupidamise seadusest tulenevad nõuded.

MIDA JA KUIDAS PEAN TEGEMA, ET OMA CLEVON AS AKTSIAD VAHETADA CLEVON INVESTORSI AKTSIATE VASTU?

Selleks logige sisse oma internetipanka alamjaotusse, kus on tegemist väärtpaberitehingutega. Internetipangast on võimalik leida tehingu tegemise juhised.

Edit Content

Kui Clevoni aktsiad asuvad Swedbankis avatud väärtpaberikontol, siis tuleb valida paremal üleval menüüst Kogumine, investeerimine > Väärtpaberid> Korporatiivsed sündmused, Pakkumised ning leida sealt info Clevoni aktsia kohta.

Seejärel, kui sisselogimine ja vajaliku menüü leidmine õnnestus, tuleb täita märkimiskorraldus Clevon aktsiate kohta ning autoriseerida see panga poolt nõutavate autoriseerimisvahenditega. Märkimiskorralduses tuleb märkida soovitud aktsiate kogus ning ühikuhinnaks märkida 0 eurot.

Edit Content

Kui Clevoni aktsiad asuvad SEB-s avatud väärtpaberikontol, siis tuleb valida menüüs Investeerimine> Tehingud> Tehingud teise isikuga ning leida sealt info Clevon aktsia kohta.

Seejärel, kui sisselogimine ja vajaliku menüü leidmine õnnestus, tuleb täita märkimiskorraldus Clevon aktsiate kohta ning autoriseerida see panga poolt nõutavate autoriseerimisvahenditega. Märkimiskorralduses tuleb märkida soovitud aktsiate kogus ning ühikuhinnaks märkida 0 eurot.

Edit Content

Kui Clevoni aktsiad asuvad LHV Pangas avatud väärtpaberikontol, siis tuleb vasakpoolses menüüs valida Raha kasvatamine> Korporatiivsed sündmused ning leida sealt info Clevoni aktsia kohta.

Seejärel, kui sisselogimine ja vajaliku menüü leidmine õnnestus, tuleb täita märkimiskorraldus Clevon aktsiate kohta ning autoriseerida see panga poolt nõutavate autoriseerimisvahenditega. Märkimiskorralduses tuleb märkida soovitud aktsiate kogus ning ühikuhinnaks märkida 0 eurot.

Clevon AS aktsionäride otsused:

Clevon AS aktsionäride otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata:

Ettevõtte Clevon AS aruanded:

Ettevõtte Clevon AS kirjeldus aktsiate avalikuks pakkumiseks ja First North mitmepoolses kauplemissüsteemis kauplemisele võtmiseks:

Ettevõtte kirjelduse lisad:

Aktsionäride kirjalike otsuste vastuvõtmine 06.06.2022

Edit Content

Clevoni Investors AS-i aktsionäride otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

CLEVON INVESTORS AS-I VABATAHTLIK ÜLEVÕTMISPAKKUMINE CLEVON AS-I AKTSIONÄRIDELE CLEVON AS-I AKTSIATE ÜLEVÕTMISEKS JA KONNA OÜ VABATAHTLIK PAKKUMINE CLEVON AS-I AKTSIONÄRIDELE CLEVON AS-I AKTSIATE ÜLEVÕTMISEKS

Clevon AS aktsionäride otsused

Clevon AS aktsionäride otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata (2023.07.25)

CLEVON INVESTORS AS-I VABATAHTLIK ÜLEVÕTMISPAKKUMINE CLEVON AS-I AKTSIONÄRIDELE CLEVON AS-I AKTSIATE ÜLEVÕTMISEKS

Clevon AS aktsionäride otsused:

Clevon AS aktsionäride otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata (2022.11.18):

Ettevõtte Clevon AS aruanded:

Edit Content
ettevõttest

Clevon on robootiliste pakiautomaatide tootjast Cleveronist välja kasvanud ettevõte. Clevon tegeleb isejuhtivate sõidukite tehnoloogia arendamisega. Ettevõtte eesmärk on muuta pakkide kättesaamine veel paindlikumaks, soodsamaks ja keskkonnasäästlikumaks.

Clevonis on üle 90 töötaja ja meeskond kasvab.

Ettevõtte võtmetöötajatel on kogemust kokku:

Isejuhtivate sõidukitega vabastame inimesed pakkide kättesaamisega seotud ajakulust ning muudame elukeskkonna linnades säästlikumaks.

mis probleemi me lahendame?

E-kaubanduse mahtude kiire kasv on põhjustanud:

1. Pakkide kättesaamise kallinemise

2. Pakkide kättesaamisega seotud ajakulu suurenemise

3. Kullerauto juhtide puuduse

4. Fossiilkütustel sõitvate kaubikute tõttu suurema õhu- ja mürasaaste

Viimase viie aastaga on e-kaubanduse turg globaalselt kasvanud pea poolteist korda. Prognoosid näitavad kiire kasvu püsimist ehk probleemid üha süvenevad.

Viimase miili tarne probleemide lahenduseks on autonoomsed ehk isejuhtivad sõidukid. Robotkullerid suudavad linnades toimetada pakid kohale oluliselt väiksemate tööjõukuludega, mitmeid kordi kiiremini ning null-emissiooniga.

Robotkullerist

Autonoomne - esimene robotkuller Euroopas, millel on luba mehitamata sõita avalikel teedel üle Eesti.

Disainitud kauba linnasiseseks tarneks – robotkuller on kergekaaluline ja elektri jõul liikuv.

Modulaarne - vastavalt vajadusele saab robotit lihtsalt kohandada toidukaupade kohaletoimetamiseks, pakikulleriks või vajadusel isegi mobiilseks müügiautomaadiks.

Kiire ja efektiivne tarne - isejuhitav sõiduk liikleb sõiduteel kiirusega kuni 50 km/h ja töötab 5 kilomeetri raadiuses.

Turuvalmis - robotkulleri tehnoloogia on reaalses kasutuses Eestis, Leedus ja Belgias. Clevoni koostööpartnerite hulka kuuluvad DPD, DHL Express, IKI ja Colruyt.

Rohelisema tuleviku nimel

Tuleviku linnad on nutikad ja rohelised. Selleks on juba praegu linnades üle maailma kehtestatud madala- ja nullemissiooniga liiklustsoone. Sinna tavapärased kullerautod ligi ei pääse või kaasnevad sellega suured kulud.

Ainuüksi Euroopa linnades on sadu madala emissiooniga tsoone ning kümneid null-emissiooniga tsoone. Clevoni robotkullerid pääsevad pakke kätte toimetama aga ka nendes tsoonides, sest sõidavad täielikult elektri jõul.

Pikemas perspektiivis asendavad robotkullerid linnades fossiilkütustel sõitvad kaubikud ning pakivedamine muutub tundmatuseni, nagu muutus pakiautomaatidega pakkide saatmine tundmatuseni.

Korduma kippuvad küsimused

Clevoni robotkuller suudab kaugjuhi toel sõita avalikel teedel laitmatult. Kinnistel territooriumitel, nt lennujaamad, logistikakeskused jm, on robotkuller võimeline täisautonoomselt sõitma.

Järgmine etapp on avalikel teedel sõitmisel täisautonoomsuse lähedale jõudmine. Eesmärk on saavutada 90-protsendiline autonoomsus, kus sõidukite teleoperaatoril on tarvis sekkuda vaid erijuhtudel. Peamiselt selle eesmärgi täitmiseks on kavas suunata kaasatav kapital ja lähiajal arendusmeeskonda vähemalt kahekordistada.

Toote ehitame 100 protsenti ise. Me ei tee küll osasid komponente, nagu kaameraid ja akusid, aga kogu projekteerimistöö, sõidukite disaini ja tarkvara oleme ise arendanud.

Meie peamised eelised on kandevõime ja sõiduteel liiklemine. Meie robotkuller suudab kanda kuni 150 kilogrammi ning teha korraga vedusid 6 erinevasse sihtkohta ehk sarnaselt kaubaautole koostada logistilise ringi. Robotkuller liikleb sõiduteel kiirusega kuni 50 km/h, mille tõttu on see ideaalne vahend linnasiseste tarnete tegemiseks ning ei ummista jalgteesid.

Clevony sihib oma toodetega ülemaailmset turgu, millest on üks suuremaid USA turg. USA näitel tehtud analüüsid prognoosivad, et viimase miili tarne lahenduste turumaht kasvab 2027. aastaks peaaegu kahekordseks 200 miljardi dollarini. Autonoomsete ehk iseseisvate lahenduste turumaht kasvab aga veelgi kiiremini – aastaks 2028 ennustatakse viiekordset kasvu.

Edit Content

Juhtkond

Arno Kütt

Juhatuse esimees

Tiia Toom

Operatsioonide juht

Nõukogu

Peep Kuld

Nõukogu esimees

Indrek Oolup

Arti Kütt

Stanislav Ivanov

Ivar Siimar

Arvo Nõges

ettevõttest

Clevon on robootiliste pakiautomaatide tootjast Cleveronist välja kasvanud ettevõte. Clevon tegeleb isejuhtivate sõidukite tehnoloogia arendamisega. Ettevõtte eesmärk on muuta pakkide kättesaamine veel paindlikumaks, soodsamaks ja keskkonnasäästlikumaks.

Clevonis on üle 90 töötaja ja meeskond kasvab.

Ettevõtte võtmetöötajatel on kogemust kokku:

Isejuhtivate sõidukitega vabastame inimesed pakkide kättesaamisega seotud ajakulust ning muudame elukeskkonna linnades säästlikumaks.

mis probleemi me lahendame?

E-kaubanduse mahtude kiire kasv on põhjustanud:

1. Pakkide kättesaamise kallinemise

2. Pakkide kättesaamisega seotud ajakulu suurenemise

3. Kullerauto juhtide puuduse

4. Fossiilkütustel sõitvate kaubikute tõttu suurema õhu- ja mürasaaste

Viimase viie aastaga on e-kaubanduse turg globaalselt kasvanud pea poolteist korda. Prognoosid näitavad kiire kasvu püsimist ehk probleemid üha süvenevad.

Viimase miili tarne probleemide lahenduseks on autonoomsed ehk isejuhtivad sõidukid. Robotkullerid suudavad linnades toimetada pakid kohale oluliselt väiksemate tööjõukuludega, mitmeid kordi kiiremini ning null-emissiooniga.

18. mail toimunud demopäeval tutvustas Clevoni juhatuse esimees Arno Kütt ettevõtte poolt arendatud autonoomse sõiduki kasutusvõimalusi, edasisi arendus- ja kasvuplaane ning investoritelt rahakaasamiseks tehtavaid ettevalmistusi.

18. mail toimunud demopäeval tutvustas Clevoni juhatuse esimees Arno Kütt ettevõtte poolt arendatud autonoomse sõiduki kasutusvõimalusi, edasisi arendus- ja kasvuplaane ning investoritelt rahakaasamiseks tehtavaid ettevalmistusi.

Robotkullerist

Autonoomne - esimene robotkuller Euroopas, millel on luba mehitamata sõita avalikel teedel üle Eesti.

Disainitud kauba linnasiseseks tarneks – robotkuller on kergekaaluline ja elektri jõul liikuv.

Modulaarne - vastavalt vajadusele saab robotit lihtsalt kohandada toidukaupade kohaletoimetamiseks, pakikulleriks või vajadusel isegi mobiilseks müügiautomaadiks.

Kiire ja efektiivne tarne - isejuhitav sõiduk liikleb sõiduteel kiirusega kuni 50 km/h ja töötab 5 kilomeetri raadiuses.

Turuvalmis - robotkulleri tehnoloogia on reaalses kasutuses Eestis, Leedus ja Belgias. Clevoni koostööpartnerite hulka kuuluvad DPD, DHL Express, IKI ja Colruyt.

Rohelisema tuleviku nimel

Tuleviku linnad on nutikad ja rohelised. Selleks on juba praegu linnades üle maailma kehtestatud madala- ja nullemissiooniga liiklustsoone. Sinna tavapärased kullerautod ligi ei pääse või kaasnevad sellega suured kulud.

Ainuüksi Euroopa linnades on sadu madala emissiooniga tsoone ning kümneid null-emissiooniga tsoone. Clevoni robotkullerid pääsevad pakke kätte toimetama aga ka nendes tsoonides, sest sõidavad täielikult elektri jõul.

Pikemas perspektiivis asendavad robotkullerid linnades fossiilkütustel sõitvad kaubikud ning pakivedamine muutub tundmatuseni, nagu muutus pakiautomaatidega pakkide saatmine tundmatuseni.

Korduma kippuvad küsimused

Clevoni robotkuller suudab kaugjuhi toel sõita avalikel teedel laitmatult. Kinnistel territooriumitel, nt lennujaamad, logistikakeskused jm, on robotkuller võimeline täisautonoomselt sõitma.

Järgmine etapp on avalikel teedel sõitmisel täisautonoomsuse lähedale jõudmine. Eesmärk on saavutada 90-protsendiline autonoomsus, kus sõidukite teleoperaatoril on tarvis sekkuda vaid erijuhtudel. Peamiselt selle eesmärgi täitmiseks on kavas suunata kaasatav kapital ja lähiajal arendusmeeskonda vähemalt kahekordistada.

Toote ehitame 100 protsenti ise. Me ei tee küll osasid komponente, nagu kaameraid ja akusid, aga kogu projekteerimistöö, sõidukite disaini ja tarkvara oleme ise arendanud.

Meie peamised eelised on kandevõime ja sõiduteel liiklemine. Meie robotkuller suudab kanda kuni 150 kilogrammi ning teha korraga vedusid 6 erinevasse sihtkohta ehk sarnaselt kaubaautole koostada logistilise ringi. Robotkuller liikleb sõiduteel kiirusega kuni 50 km/h, mille tõttu on see ideaalne vahend linnasiseste tarnete tegemiseks ning ei ummista jalgteesid.

Clevon sihib oma toodetega ülemaailmset turgu, millest on üks suuremaid USA turg. USA näitel tehtud analüüsid prognoosivad, et viimase miili tarne lahenduste turumaht kasvab 2027. aastaks peaaegu kahekordseks 200 miljardi dollarini. Autonoomsete ehk iseseisvate lahenduste turumaht kasvab aga veelgi kiiremini – aastaks 2028 ennustatakse viiekordset kasvu.

Korduma kippuvad küsimused

Clevoni robotkuller suudab kaugjuhi toel sõita avalikel teedel laitmatult. Kinnistel territooriumitel, nt lennujaamad, logistikakeskused jm, on robotkuller võimeline täisautonoomselt sõitma.

Järgmine etapp on avalikel teedel sõitmisel täisautonoomsuse lähedale jõudmine. Eesmärk on saavutada 90-protsendiline autonoomsus, kus sõidukite teleoperaatoril on tarvis sekkuda vaid erijuhtudel. Peamiselt selle eesmärgi täitmiseks on kavas suunata kaasatav kapital ja lähiajal arendusmeeskonda vähemalt kahekordistada.

Toote ehitame 100 protsenti ise. Me ei tee küll osasid komponente, nagu kaameraid ja akusid, aga kogu projekteerimistöö, sõidukite disaini ja tarkvara oleme ise arendanud.

Meie peamised eelised on kandevõime ja sõiduteel liiklemine. Meie robotkuller suudab kanda kuni 150 kilogrammi ning teha korraga vedusid 6 erinevasse sihtkohta ehk sarnaselt kaubaautole koostada logistilise ringi. Robotkuller liikleb sõiduteel kiirusega kuni 50 km/h, mille tõttu on see ideaalne vahend linnasiseste tarnete tegemiseks ning ei ummista jalgteesid.

Clevon sihib oma toodetega ülemaailmset turgu, millest on üks suuremaid USA turg. USA näitel tehtud analüüsid prognoosivad, et viimase miili tarne lahenduste turumaht kasvab 2027. aastaks peaaegu kahekordseks 200 miljardi dollarini. Autonoomsete ehk iseseisvate lahenduste turumaht kasvab aga veelgi kiiremini – aastaks 2028 ennustatakse viiekordset kasvu.

Juhtkond

Arno Kütt

Juhatuse esimees

Tiia Toom

Operatsioonide juht

Nõukogu

Peep Kuld

Nõukogu esimees

Indrek Oolup

Arti Kütt

Stanislav Ivanov

Ivar Siimar

Arvo Nõges