fbpx

Investorile

Clevon logo small

Me ei ennusta tulevikku, me loome seda!

Investeeri pakkide kättetoimetamise tulevikku.​

Vastutuse välistus

See teave kujutab endast Clevon AS-i ja/või Clevon Investors AS-i aktsiate reklaami ega ole käsitletav soovitusena või üleskutsena aktsiaid osta või märkida.

Clevon AS-i aktsiate emitendi ärinimi on Clevon AS ja see on registreeritud Eesti äriregistris registrikoodiga 16472103. Enne kui investor teeb investeerimisotsuse (kas osta Clevon AS-i aktsiaid või mitte), peab ta lugema läbi aktsiaseltsi ametlikus kirjelduses sisalduva informatsiooni ja muu Clevon AS-i poolt börsisüsteemi kaudu avaldatud informatsiooni. Clevon AS-i aktsiate avalik pakkumine viidi läbi üksnes Eestis juhindudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 („Prospektimäärus“) artikli 3 lõike 2 punktis b) ja Eesti Vabariigi väärtpaberituruseaduse (VPTS) paragrahvi 15 lõikes 1 sätestatust, mille kohaselt ei pea avalikustama avaliku pakkumise prospekti juhul, kui väärtpaberite avaliku pakkumise koguväärtus on kuni 5 miljonit eurot väärtpaberite pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul. Clevon AS-i aktsiaid ei pakuta üheski teises jurisdiktsioonis. Clevon AS ei ole astunud ega kavatse astuda ühtegi sammu aktsiate, pakkumise või ettevõtte kirjelduse registreerimiseks või ettevõtte kirjelduse või aktsiate levitamise lubamiseks mis tahes jurisdiktsioonis peale Eesti.

Clevon Investors AS-i aktsiate emitendi ärinimi on Clevon Investors AS ja see on registreeritud Eesti äriregistris registrikoodiga 16686123. Enne kui potentsiaalne investor (st olemasolev Clevon AS-i aktsionär) teeb investeerimisotsuse (kas märkida Clevon Investors AS-i aktsiaid või mitte), peab ta lugema läbi aktsiaseltsi poolt koostatud pakkumise teabedokumendis sisalduva informatsiooni. Clevon Investors AS-i aktsiate avalik pakkumine viiakse läbi üksnes Eestis juhindudes Prospektimääruse artikli 3 lõike 2 punktis b) ja VPTS paragrahvi 15 lõikes 1 sätestatust, mille kohaselt ei pea avalikustama avaliku pakkumise prospekti juhul, kui väärtpaberite avaliku pakkumise koguväärtus on kuni 5 miljonit eurot väärtpaberite pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul. Clevon Investors AS-i aktsiate pakkumise teabedokument on koostatud vastavalt VPTS paragrahvi 15 lõikes 6 ja Rahandusministri 21.02.2022. a määruses nr 7 „Nõuded väärtpaberite pakkumise teabedokumendile“ sätestatule. Teabedokumendi näol ei ole tegu prospektiga Prospektimääruse ega VPTS-i mõistes. Clevon Investors AS-i aktsiaid ei pakuta üheski teises jurisdiktsioonis. Clevon Investors AS ei ole astunud ega kavatse astuda ühtegi sammu aktsiate, pakkumise või teabedokumendi registreerimiseks või teabedokumendi või aktsiate levitamise lubamiseks mis tahes jurisdiktsioonis peale Eesti.

Pakkumisperiood lõppes 21. aprillil 2023 kell 16.00
KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED SEOSES CLEVON AS AKTSIATE (NASDAQ: CLEV) VAHETUSEGA CLEVON INVESTORS-i AS AKTSIATE VASTU
Miks on First North-ilt lahkumine vajalik?

Clevon on kiiresti arenev start-up ettevõtte, mis vajab oma mehitamata sõiduki CLEVON 1 arenduseks ning sõiduki turustamiseks jätkuvalt täiendavat kapitali.

Maailma sündmustest (sõda Ukrainas, energiakriis jne) tingituna on finantsturgudel tekkinud olukord, kus Clevoni poolt edukas täiendava kapitali avalik kaasamine praegu ja järgmistes raha kaasamise ringides on väga keeruline. Selle kinnituseks on ka asjaolu, et juba First North´ile tulekul 2022. aasta suvel, kui Clevon kaasas 5 miljonit eurot, oli nõudlus Clevoni aktsiate vastu pigem mõõdukas. Kuna avaliku pakkumise raames vajalikus mahus rahaliste vahendite kaasamise väljavaated ei ole tõenäoliselt head, siis ei olnud Clevoni hinnangul otstarbekas kulutada aega ja ressursse, et avalikku pakkumist teha.

Seetõttu otsib Clevon investoriteks riskikapitali investoreid ja Clevoni potentsiaalseid kliente, kellega sünergias on võimalik CLEVON 1 sõidukit edasi arendada.

Suhtlus potentsiaalsete investoritega on näidanud, et selleks, et neilt edasiseks arenduseks kapitali kaasata, peab Clevon First North-ilt lahkuma. Investeeringute eeldusena First North-ilt lahkumist põhjendatakse peamiselt sellega, et potentsiaalsete investorite investeerimispoliitikates on seatud piirangud, mis ei luba neil investeerida avalikesse ettevõtetesse. Lisaks võivad takistuseks kapitali kaasamisel olla ka First North-il olekuga kaasnevad info avalikustamise nõuded, suurematele investoritele eelisõiguste andmise võimatus (nt juhtkonna liikmete määramise või veto õiguse andmine) ning ettevõtte väärtuse sõltuvus First North-il kauplemisest.

Kuidas toimub Clevon AS lahkumine First Northilt?

 • Kõik Clevon AS aktsionärid saavad võimaluse vahetada oma aktsiad uue ettevõtte Clevon Investors AS aktsiate vastu. Selle tulemusena saab iga tänane Clevon AS aktsionär osaluse Clevon Investors AS-is ja Clevon AS omanikuks saab Clevon Investors, mille aktsionärideks on tänased Clevon AS aktsionärid.
 • Selleks, et Clevon AS-l oleks üldse võimalik First Northilt lahkuda, lisaraha kaasata ja edasi tegutseda, on vajalik et aktsiate vahetuse teeks ära vähemalt 90%+1 Clevon AS aktsionäridest. Kui see ei õnnestu, on edasine vajalikus mahus raha kaasamine võimatu ja Clevon AS ähvardab tegevuse lõpetamine, mille tulemusena kõik tänased aktsionärid võivad kaotada oma investeeritud raha täielikult.
 • Kõik suuremad Clevon AS aktsionärid on tänaseks aktsiate vahetuse ära teinud ja saanud Clevon Investors aktsionärideks. Seega üle 80% aktsiatest on koos. Kuna kokku on vaja saada 90%+1 Clevoni aktsiatest, on vajalik ka iga väikeaktsionäri tegutsemine ja aktsia vahetuse ära tegemine.

Kui ma vahetan oma aktsiad Clevon Investorsi aktsiate vastu, kuidas saan ma tulevikus oma investeeringust raha, arvestades et aktsiad pole enam börsil kaubeldavad?

 • Kõik Clevoni investorid soovivad mingil ajal oma investeeringu eest tulevikus raha saada. Selleks plaanivad Clevoni investorid tulevikus leida oma aktsiatele ostjad. Kui suuremad investorid müüvad tulevikus oma aktsiad ära, saavad ka väikeinvestorid võimaluse samadel tingimustel oma aktsiad müüa. Kui Clevoni äriplaan õnnestub, tekib igal Clevoni investoril võimalus oma aktsiad kasumlikult müüa.

   

 • Lisaks ei saa välistada, et tulevikus läheb Clevon uuesti börsile, sel juhul saab iga investor oma aktsiaid ise müüa.

Missugused on Clevoni tuleviku väljavaated kui First North-ilt ei ole võimalik lahkuda?

Kui First Northilt lahkumine ei õnnestu, on edasine vajalikus mahus raha kaasamine võimatu ja Clevon AS ähvardab tegevuse lõpetamine, mille tulemusena kõik tänased aktsionärid võivad kaotada oma investeeritud raha täielikult.

Mis kaasneb pakkumises mitteosalemisega?

Investor jääb ettevõtte aktsionäriks ja midagi ei muutu. Ehkki Clevonil on plaanis börsilt väljuda, siis see plaan oleneb vastava finantseerimise leidmisest ning seda ettevõte garanteerida ei saa. Kui Clevon Investors AS ei suuda saada kokku üle 90% osalust ja tagada uutele investoritele võimalust ettevõte börsilt ära viia, siis on tõenäoline, et Clevon ei suuda kaasata oma plaanide elluviimiseks piisavalt kapitali.

Millise hinnaga toimub Clevoni aktsiate kohustuslik ülevõtmine?

Eeldusel, et Clevon Investorsi alla koondub vähemalt 90% + 1 Clevoni kõigist aktsiatest pakub Clevon Investors AS  Clevoni aktsionäridele, kes ei vaheta oma aktsiaid Emitendi aktsiate vastu, nende aktsiate eest õiglast hinda.  Tänase seisuga ei ole võimalik täpselt nimetatud õiglast hinda prognoosida ega avaldada. Kuna ettevõte on keerulises seisus, peab õiglane hind seda seisu kajastama.

Kas suuraktsionärid müüsid oma aktsiad hinnaga 1.60 eurot aktsia kohta?

Kõik tänased Clevon Investors AS aktsionärid on vahetanud oma Clevon AS aktsiad võrdse arvu Clevon Investors AS aktsiate vastu. Ühelegi aktsionärile ei ole aktsiate eest raha tasutud ning €1.60 on äriseadustikust tulenev kohustus mitterahalise sissemakse tegemisel üle antava vara väärtus määrata, mille alusel määratakse tekkiv ülekurss. Tegemist on raamatupidamisliku protsessiga, millel ei ole ärilist sisu.

Mis kaasneb pakkumises osalemisega?

Pakkumises osalemise tulemusel vahetatakse 1 Clevon AS aktsia 1 Clevon Investors AS aktsia vastu. Pakkumises osalemiseks tuleb aktsionäril täita märkimiskorraldus Clevon AS aktsiate (CLEV) kohta.

Kus saab täpsemat infot pakkumise kohta?

Clevon Investors AS-i pakkumist puudutav 31.03.2023 börsiteade ja pakkumise teabedokument on kättesaadav siin: Nasdaq

Clevon Investors AS-i vastused korduma kippuvatele küsimustele seoses pakkumisega on kättesaadavad siin: Nasdaq

Mida ja kuidas pean tegema, et oma Clevon AS (NASDAQ: CLEV) aktsiad vahetada Clevon Investorsi aktsiate vastu?

Selleks logige sisse oma internetipanka alamjaotusse, kus on tegemist väärtpaberitehingutega. Internetipangast on võimalik leida tehingu tegemise juhised.

Edit Content

Kui Clevoni aktsiad asuvad Swedbankis avatud väärtpaberikontol, siis tuleb valida paremal üleval menüüst Kogumine, investeerimine > Väärtpaberid> Korporatiivsed sündmused, Pakkumised ning leida sealt info Clevoni aktsia kohta.

Seejärel, kui sisselogimine ja vajaliku menüü leidmine õnnestus, tuleb täita märkimiskorraldus Clevon aktsiate kohta ning autoriseerida see panga poolt nõutavate autoriseerimisvahenditega. Märkimiskorralduses tuleb märkida soovitud aktsiate kogus ning ühikuhinnaks märkida 0 eurot.

Edit Content

Kui Clevoni aktsiad asuvad SEB-s avatud väärtpaberikontol, siis tuleb valida menüüs Investeerimine> Tehingud> Tehingud teise isikuga ning leida sealt info Clevon aktsia kohta.

Seb guide

Seejärel, kui sisselogimine ja vajaliku menüü leidmine õnnestus, tuleb täita märkimiskorraldus Clevon aktsiate kohta ning autoriseerida see panga poolt nõutavate autoriseerimisvahenditega. Märkimiskorralduses tuleb märkida soovitud aktsiate kogus ning ühikuhinnaks märkida 0 eurot.

Edit Content

Kui Clevoni aktsiad asuvad LHV Pangas avatud väärtpaberikontol, siis tuleb vasakpoolses menüüs valida Raha kasvatamine> Korporatiivsed sündmused ning leida sealt info Clevoni aktsia kohta.

lhvguide

Seejärel, kui sisselogimine ja vajaliku menüü leidmine õnnestus, tuleb täita märkimiskorraldus Clevon aktsiate kohta ning autoriseerida see panga poolt nõutavate autoriseerimisvahenditega. Märkimiskorralduses tuleb märkida soovitud aktsiate kogus ning ühikuhinnaks märkida 0 eurot.

Dokumentatsioon

Clevon AS aktsionäride otsused:

Clevon AS aktsionäride otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata:

Ettevõtte Clevon AS aruanded:

Ettevõtte Clevon AS kirjeldus aktsiate avalikuks pakkumiseks ja First North mitmepoolses kauplemissüsteemis kauplemisele võtmiseks:

Ettevõtte kirjelduse lisad:

Aktsionäride kirjalike otsuste vastuvõtmine 06.06.2022

ettevõttest

Clevon on robootiliste pakiautomaatide tootjast Cleveronist välja kasvanud ettevõte. Clevon tegeleb isejuhtivate sõidukite tehnoloogia arendamisega.

Ettevõtte eesmärk on muuta pakkide kättesaamine veel paindlikumaks, soodsamaks ja keskkonnasäästlikumaks.

Clevonis on üle 90 töötaja ja meeskond kasvab.

Ettevõtte võtmetöötajatel on kogemust kokku:

Isejuhtivate sõidukitega vabastame inimesed pakkide kättesaamisega seotud ajakulust ning muudame elukeskkonna linnades säästlikumaks.

mis probleemi me lahendame?

E-kaubanduse mahtude kiire kasv on põhjustanud:

1. Pakkide kättesaamise kallinemise

2. Pakkide kättesaamisega seotud ajakulu suurenemise

3. Kullerauto juhtide puuduse

4. Fossiilkütustel sõitvate kaubikute tõttu suurema õhu- ja mürasaaste

Viimase viie aastaga on e-kaubanduse turg globaalselt kasvanud pea poolteist korda. Prognoosid näitavad kiire kasvu püsimist ehk probleemid üha süvenevad.

Viimase miili tarne probleemide lahenduseks on autonoomsed ehk isejuhtivad sõidukid. Robotkullerid suudavad linnades toimetada pakid kohale oluliselt väiksemate tööjõukuludega, mitmeid kordi kiiremini ning null-emissiooniga.

Me ei ennusta tulevikku, me loome seda!

Investeeri pakkide kättetoimetamise tulevikku.​

Vastutuse välistus

See teave kujutab endast Clevon AS-i ja/või Clevon Investors AS-i aktsiate reklaami ega ole käsitletav soovitusena või üleskutsena aktsiaid osta või märkida.

Clevon AS-i aktsiate emitendi ärinimi on Clevon AS ja see on registreeritud Eesti äriregistris registrikoodiga 16472103. Enne kui investor teeb investeerimisotsuse (kas osta Clevon AS-i aktsiaid või mitte), peab ta lugema läbi aktsiaseltsi ametlikus kirjelduses sisalduva informatsiooni ja muu Clevon AS-i poolt börsisüsteemi kaudu avaldatud informatsiooni. Clevon AS-i aktsiate avalik pakkumine viidi läbi üksnes Eestis juhindudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 („Prospektimäärus“) artikli 3 lõike 2 punktis b) ja Eesti Vabariigi väärtpaberituruseaduse (VPTS) paragrahvi 15 lõikes 1 sätestatust, mille kohaselt ei pea avalikustama avaliku pakkumise prospekti juhul, kui väärtpaberite avaliku pakkumise koguväärtus on kuni 5 miljonit eurot väärtpaberite pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul. Clevon AS-i aktsiaid ei pakuta üheski teises jurisdiktsioonis. Clevon AS ei ole astunud ega kavatse astuda ühtegi sammu aktsiate, pakkumise või ettevõtte kirjelduse registreerimiseks või ettevõtte kirjelduse või aktsiate levitamise lubamiseks mis tahes jurisdiktsioonis peale Eesti.

Clevon Investors AS-i aktsiate emitendi ärinimi on Clevon Investors AS ja see on registreeritud Eesti äriregistris registrikoodiga 16686123. Enne kui potentsiaalne investor (st olemasolev Clevon AS-i aktsionär) teeb investeerimisotsuse (kas märkida Clevon Investors AS-i aktsiaid või mitte), peab ta lugema läbi aktsiaseltsi poolt koostatud pakkumise teabedokumendis sisalduva informatsiooni. Clevon Investors AS-i aktsiate avalik pakkumine viiakse läbi üksnes Eestis juhindudes Prospektimääruse artikli 3 lõike 2 punktis b) ja VPTS paragrahvi 15 lõikes 1 sätestatust, mille kohaselt ei pea avalikustama avaliku pakkumise prospekti juhul, kui väärtpaberite avaliku pakkumise koguväärtus on kuni 5 miljonit eurot väärtpaberite pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul. Clevon Investors AS-i aktsiate pakkumise teabedokument on koostatud vastavalt VPTS paragrahvi 15 lõikes 6 ja Rahandusministri 21.02.2022. a määruses nr 7 „Nõuded väärtpaberite pakkumise teabedokumendile“ sätestatule. Teabedokumendi näol ei ole tegu prospektiga Prospektimääruse ega VPTS-i mõistes. Clevon Investors AS-i aktsiaid ei pakuta üheski teises jurisdiktsioonis. Clevon Investors AS ei ole astunud ega kavatse astuda ühtegi sammu aktsiate, pakkumise või teabedokumendi registreerimiseks või teabedokumendi või aktsiate levitamise lubamiseks mis tahes jurisdiktsioonis peale Eesti.

Pakkumisperiood lõppes 21. aprillil 2023 kell 16.00
KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED SEOSES CLEVON AS AKTSIATE VAHETUSEGA CLEVON INVESTORS-I AS AKTSIATE VASTU
Miks on First North-ilt lahkumine vajalik?

Clevon on kiiresti arenev start-up ettevõtte, mis vajab oma mehitamata sõiduki CLEVON 1 arenduseks ning sõiduki turustamiseks jätkuvalt täiendavat kapitali.

Maailma sündmustest (sõda Ukrainas, energiakriis jne) tingituna on finantsturgudel tekkinud olukord, kus Clevoni poolt edukas täiendava kapitali avalik kaasamine praegu ja järgmistes raha kaasamise ringides on väga keeruline. Selle kinnituseks on ka asjaolu, et juba First North´ile tulekul 2022. aasta suvel, kui Clevon kaasas 5 miljonit eurot, oli nõudlus Clevoni aktsiate vastu pigem mõõdukas. Kuna avaliku pakkumise raames vajalikus mahus rahaliste vahendite kaasamise väljavaated ei ole tõenäoliselt head, siis ei olnud Clevoni hinnangul otstarbekas kulutada aega ja ressursse, et avalikku pakkumist teha.

Seetõttu otsib Clevon investoriteks riskikapitali investoreid ja Clevoni potentsiaalseid kliente, kellega sünergias on võimalik CLEVON 1 sõidukit edasi arendada.

Suhtlus potentsiaalsete investoritega on näidanud, et selleks, et neilt edasiseks arenduseks kapitali kaasata, peab Clevon First North-ilt lahkuma. Investeeringute eeldusena First North-ilt lahkumist põhjendatakse peamiselt sellega, et potentsiaalsete investorite investeerimispoliitikates on seatud piirangud, mis ei luba neil investeerida avalikesse ettevõtetesse. Lisaks võivad takistuseks kapitali kaasamisel olla ka First North-il olekuga kaasnevad info avalikustamise nõuded, suurematele investoritele eelisõiguste andmise võimatus (nt juhtkonna liikmete määramise või veto õiguse andmine) ning ettevõtte väärtuse sõltuvus First North-il kauplemisest.

Kuidas toimub Clevon AS lahkumine First Northilt?

 • Kõik Clevon AS aktsionärid saavad võimaluse vahetada oma aktsiad uue ettevõtte Clevon Investors AS aktsiate vastu. Selle tulemusena saab iga tänane Clevon AS aktsionär osaluse Clevon Investors AS-is ja Clevon AS omanikuks saab Clevon Investors, mille aktsionärideks on tänased Clevon AS aktsionärid.
 • Selleks, et Clevon AS-l oleks üldse võimalik First Northilt lahkuda, lisaraha kaasata ja edasi tegutseda, on vajalik, et aktsiate vahetuse teeks ära vähemalt 90%+1 Clevon AS aktsionäridest. Kui see ei õnnestu, on edasine vajalikus mahus raha kaasamine võimatu ja Clevon AS ähvardab tegevuse lõpetamine mille tulemusena kõik tänased aktsionärid võivad kaotada oma investeeritud raha täielikult.
 • Kõik suuremad Clevon AS aktsionärid on tänaseks aktsiate vahetuse ära teinud ja saanud Clevon Investors aktsionärideks. Seega üle 80% aktsiatest on koos. Kuna kokku on vaja saada 90%+1 Clevoni aktsiatest, on vajalik ka iga väikeaktsionäri tegutsemine ja aktsia vahetuse ära tegemine.

Kui ma vahetan oma aktsiad Clevon Investorsi aktsiate vastu, kuidas saan ma tulevikus oma investeeringust raha, arvestades et aktsiad pole enam börsil kaubeldavad?

 • Kõik Clevoni investorid soovivad mingil ajal oma investeeringu eest tulevikus raha saada. Selleks plaanivad Clevoni investorid tulevikus leida oma aktsiatele ostjad. Kui suuremad investorid müüvad tulevikus oma aktsiad ära, saavad ka väikeinvestorid võimaluse samadel tingimustel oma aktsiad müüa. Kui Clevoni äriplaan õnnestub, tekib igal Clevoni investoril võimalus oma aktsiad kasumlikult müüa.

   

 • Lisaks ei saa välistada, et tulevikus läheb Clevon uuesti börsile, sel juhul saab iga investor oma aktsiaid ise müüa.

Missugused on Clevoni tuleviku väljavaated kui First North-ilt ei ole võimalik lahkuda?

Kui First Northilt lahkumine ei õnnestu, on edasine vajalikus mahus raha kaasamine võimatu ja Clevon AS ähvardab tegevuse lõpetamine, mille tulemusena kõik tänased aktsionärid võivad kaotada oma investeeritud raha täielikult.

Mis kaasneb pakkumises mitteosalemisega?

Investor jääb ettevõtte aktsionäriks ja midagi ei muutu. Ehkki Clevonil on plaanis börsilt väljuda, siis see plaan oleneb vastava finantseerimise leidmisest ning seda ettevõte garanteerida ei saa. Kui Clevon Investors AS ei suuda saada kokku üle 90% osalust ja tagada uutele investoritele võimalust ettevõte börsilt ära viia, siis on tõenäoline, et Clevon ei suuda kaasata oma plaanide elluviimiseks piisavalt kapitali.

Millise hinnaga toimub Clevoni aktsiate kohustuslik ülevõtmine?

Eeldusel, et Clevon Investorsi alla koondub vähemalt 90% + 1 Clevoni kõigist aktsiatest pakub Clevon Investors AS  Clevoni aktsionäridele, kes ei vaheta oma aktsiaid Emitendi aktsiate vastu, nende aktsiate eest õiglast hinda.  Tänase seisuga ei ole võimalik täpselt nimetatud õiglast hinda prognoosida ega avaldada. Kuna ettevõte on keerulises seisus, peab õiglane hind seda seisu kajastama.

Kas suuraktsionärid müüsid oma aktsiad hinnaga 1.60 eurot aktsia kohta?

Kõik tänased Clevon Investors AS aktsionärid on vahetanud oma Clevon AS aktsiad võrdse arvu Clevon Investors AS aktsiate vastu. Ühelegi aktsionärile ei ole aktsiate eest raha tasutud ning €1.60 on äriseadustikust tulenev kohustus mitterahalise sissemakse tegemisel üle antava vara väärtus määrata, mille alusel määratakse tekkiv ülekurss. Tegemist on raamatupidamisliku protsessiga, millel ei ole ärilist sisu.

Mis kaasneb pakkumises osalemisega?

Pakkumises osalemise tulemusel vahetatakse 1 Clevon AS aktsia 1 Clevon Investors AS aktsia vastu.

Kus saab täpsemat infot pakkumise kohta?

Clevon Investors AS-i pakkumist puudutav 31.03.2023 börsiteade ja pakkumise teabedokument on kättesaadav siin: Nasdaq


Clevon Investors AS-i vastused korduma kippuvatele küsimustele seoses pakkumisega on kättesaadavad siin: Nasdaq

MIDA JA KUIDAS PEAN TEGEMA, ET OMA CLEVON AS AKTSIAD VAHETADA CLEVON INVESTORSI AKTSIATE VASTU?

Selleks logige sisse oma internetipanka alamjaotusse, kus on tegemist väärtpaberitehingutega. Internetipangast on võimalik leida tehingu tegemise juhised.

Edit Content

Kui Clevoni aktsiad asuvad Swedbankis avatud väärtpaberikontol, siis tuleb valida paremal üleval menüüst Kogumine, investeerimine > Väärtpaberid> Korporatiivsed sündmused, Pakkumised ning leida sealt info Clevoni aktsia kohta.

Seejärel, kui sisselogimine ja vajaliku menüü leidmine õnnestus, tuleb täita märkimiskorraldus Clevon aktsiate kohta ning autoriseerida see panga poolt nõutavate autoriseerimisvahenditega. Märkimiskorralduses tuleb märkida soovitud aktsiate kogus ning ühikuhinnaks märkida 0 eurot.

Edit Content

Kui Clevoni aktsiad asuvad SEB-s avatud väärtpaberikontol, siis tuleb valida menüüs Investeerimine> Tehingud> Tehingud teise isikuga ning leida sealt info Clevon aktsia kohta.

Seejärel, kui sisselogimine ja vajaliku menüü leidmine õnnestus, tuleb täita märkimiskorraldus Clevon aktsiate kohta ning autoriseerida see panga poolt nõutavate autoriseerimisvahenditega. Märkimiskorralduses tuleb märkida soovitud aktsiate kogus ning ühikuhinnaks märkida 0 eurot.

Edit Content

Kui Clevoni aktsiad asuvad LHV Pangas avatud väärtpaberikontol, siis tuleb vasakpoolses menüüs valida Raha kasvatamine> Korporatiivsed sündmused ning leida sealt info Clevoni aktsia kohta.

Seejärel, kui sisselogimine ja vajaliku menüü leidmine õnnestus, tuleb täita märkimiskorraldus Clevon aktsiate kohta ning autoriseerida see panga poolt nõutavate autoriseerimisvahenditega. Märkimiskorralduses tuleb märkida soovitud aktsiate kogus ning ühikuhinnaks märkida 0 eurot.

Clevon AS aktsionäride otsused:

Clevon AS aktsionäride otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata:

Ettevõtte Clevon AS aruanded:

Ettevõtte Clevon AS kirjeldus aktsiate avalikuks pakkumiseks ja First North mitmepoolses kauplemissüsteemis kauplemisele võtmiseks:

Ettevõtte kirjelduse lisad:

Aktsionäride kirjalike otsuste vastuvõtmine 06.06.2022

Edit Content
ettevõttest

Clevon on robootiliste pakiautomaatide tootjast Cleveronist välja kasvanud ettevõte. Clevon tegeleb isejuhtivate sõidukite tehnoloogia arendamisega. Ettevõtte eesmärk on muuta pakkide kättesaamine veel paindlikumaks, soodsamaks ja keskkonnasäästlikumaks.

Clevonis on üle 90 töötaja ja meeskond kasvab.

Ettevõtte võtmetöötajatel on kogemust kokku:

Isejuhtivate sõidukitega vabastame inimesed pakkide kättesaamisega seotud ajakulust ning muudame elukeskkonna linnades säästlikumaks.

mis probleemi me lahendame?

E-kaubanduse mahtude kiire kasv on põhjustanud:

1. Pakkide kättesaamise kallinemise

2. Pakkide kättesaamisega seotud ajakulu suurenemise

3. Kullerauto juhtide puuduse

4. Fossiilkütustel sõitvate kaubikute tõttu suurema õhu- ja mürasaaste

Viimase viie aastaga on e-kaubanduse turg globaalselt kasvanud pea poolteist korda. Prognoosid näitavad kiire kasvu püsimist ehk probleemid üha süvenevad.

Viimase miili tarne probleemide lahenduseks on autonoomsed ehk isejuhtivad sõidukid. Robotkullerid suudavad linnades toimetada pakid kohale oluliselt väiksemate tööjõukuludega, mitmeid kordi kiiremini ning null-emissiooniga.

Robotkullerist

Autonoomne - esimene robotkuller Euroopas, millel on luba mehitamata sõita avalikel teedel üle Eesti.

Disainitud kauba linnasiseseks tarneks – robotkuller on kergekaaluline ja elektri jõul liikuv.

Modulaarne - vastavalt vajadusele saab robotit lihtsalt kohandada toidukaupade kohaletoimetamiseks, pakikulleriks või vajadusel isegi mobiilseks müügiautomaadiks.

Kiire ja efektiivne tarne - isejuhitav sõiduk liikleb sõiduteel kiirusega kuni 50 km/h ja töötab 5 kilomeetri raadiuses.

Turuvalmis - robotkulleri tehnoloogia on reaalses kasutuses Eestis, Leedus ja Belgias. Clevoni koostööpartnerite hulka kuuluvad DPD, DHL Express, IKI ja Colruyt.

Rohelisema tuleviku nimel

Tuleviku linnad on nutikad ja rohelised. Selleks on juba praegu linnades üle maailma kehtestatud madala- ja nullemissiooniga liiklustsoone. Sinna tavapärased kullerautod ligi ei pääse või kaasnevad sellega suured kulud.

Ainuüksi Euroopa linnades on sadu madala emissiooniga tsoone ning kümneid null-emissiooniga tsoone. Clevoni robotkullerid pääsevad pakke kätte toimetama aga ka nendes tsoonides, sest sõidavad täielikult elektri jõul.

Pikemas perspektiivis asendavad robotkullerid linnades fossiilkütustel sõitvad kaubikud ning pakivedamine muutub tundmatuseni, nagu muutus pakiautomaatidega pakkide saatmine tundmatuseni.

18. mail toimunud demopäeval tutvustas Clevoni juhatuse esimees Arno Kütt ettevõtte poolt arendatud autonoomse sõiduki kasutusvõimalusi, edasisi arendus- ja kasvuplaane ning investoritelt rahakaasamiseks tehtavaid ettevalmistusi.

Korduma kippuvad küsimused

Clevoni robotkuller suudab kaugjuhi toel sõita avalikel teedel laitmatult. Kinnistel territooriumitel, nt lennujaamad, logistikakeskused jm, on robotkuller võimeline täisautonoomselt sõitma.

Järgmine etapp on avalikel teedel sõitmisel täisautonoomsuse lähedale jõudmine. Eesmärk on saavutada 90-protsendiline autonoomsus, kus sõidukite teleoperaatoril on tarvis sekkuda vaid erijuhtudel. Peamiselt selle eesmärgi täitmiseks on kavas suunata kaasatav kapital ja lähiajal arendusmeeskonda vähemalt kahekordistada.

Toote ehitame 100 protsenti ise. Me ei tee küll osasid komponente, nagu kaameraid ja akusid, aga kogu projekteerimistöö, sõidukite disaini ja tarkvara oleme ise arendanud.

Meie peamised eelised on kandevõime ja sõiduteel liiklemine. Meie robotkuller suudab kanda kuni 150 kilogrammi ning teha korraga vedusid 6 erinevasse sihtkohta ehk sarnaselt kaubaautole koostada logistilise ringi. Robotkuller liikleb sõiduteel kiirusega kuni 50 km/h, mille tõttu on see ideaalne vahend linnasiseste tarnete tegemiseks ning ei ummista jalgteesid.

Clevony sihib oma toodetega ülemaailmset turgu, millest on üks suuremaid USA turg. USA näitel tehtud analüüsid prognoosivad, et viimase miili tarne lahenduste turumaht kasvab 2027. aastaks peaaegu kahekordseks 200 miljardi dollarini. Autonoomsete ehk iseseisvate lahenduste turumaht kasvab aga veelgi kiiremini – aastaks 2028 ennustatakse viiekordset kasvu.

Edit Content

Clevon AS aktsionäride otsused:

Clevon AS aktsionäride otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata:

Ettevõtte Clevon AS aruanded:

Ettevõtte Clevon AS kirjeldus aktsiate avalikuks pakkumiseks ja First North mitmepoolses kauplemissüsteemis kauplemisele võtmiseks:

Ettevõtte kirjelduse lisad:

Aktsionäride kirjalike otsuste vastuvõtmine 06.06.2022

Edit Content

Juhtkond

Arno Kütt

Juhatuse esimees

Tiia Toom

Operatsioonide juht

Nõukogu

Peep Kuld

Nõukogu esimees

Indrek Oolup

Arti Kütt

Stanislav Ivanov

Ivar Siimar

Arvo Nõges

ettevõttest

Clevon on robootiliste pakiautomaatide tootjast Cleveronist välja kasvanud ettevõte. Clevon tegeleb isejuhtivate sõidukite tehnoloogia arendamisega. Ettevõtte eesmärk on muuta pakkide kättesaamine veel paindlikumaks, soodsamaks ja keskkonnasäästlikumaks.

Clevonis on üle 90 töötaja ja meeskond kasvab.

Ettevõtte võtmetöötajatel on kogemust kokku:

Isejuhtivate sõidukitega vabastame inimesed pakkide kättesaamisega seotud ajakulust ning muudame elukeskkonna linnades säästlikumaks.

mis probleemi me lahendame?

E-kaubanduse mahtude kiire kasv on põhjustanud:

1. Pakkide kättesaamise kallinemise

2. Pakkide kättesaamisega seotud ajakulu suurenemise

3. Kullerauto juhtide puuduse

4. Fossiilkütustel sõitvate kaubikute tõttu suurema õhu- ja mürasaaste

Viimase viie aastaga on e-kaubanduse turg globaalselt kasvanud pea poolteist korda. Prognoosid näitavad kiire kasvu püsimist ehk probleemid üha süvenevad.

Viimase miili tarne probleemide lahenduseks on autonoomsed ehk isejuhtivad sõidukid. Robotkullerid suudavad linnades toimetada pakid kohale oluliselt väiksemate tööjõukuludega, mitmeid kordi kiiremini ning null-emissiooniga.

18. mail toimunud demopäeval tutvustas Clevoni juhatuse esimees Arno Kütt ettevõtte poolt arendatud autonoomse sõiduki kasutusvõimalusi, edasisi arendus- ja kasvuplaane ning investoritelt rahakaasamiseks tehtavaid ettevalmistusi.

18. mail toimunud demopäeval tutvustas Clevoni juhatuse esimees Arno Kütt ettevõtte poolt arendatud autonoomse sõiduki kasutusvõimalusi, edasisi arendus- ja kasvuplaane ning investoritelt rahakaasamiseks tehtavaid ettevalmistusi.

Robotkullerist

Autonoomne - esimene robotkuller Euroopas, millel on luba mehitamata sõita avalikel teedel üle Eesti.

Disainitud kauba linnasiseseks tarneks – robotkuller on kergekaaluline ja elektri jõul liikuv.

Modulaarne - vastavalt vajadusele saab robotit lihtsalt kohandada toidukaupade kohaletoimetamiseks, pakikulleriks või vajadusel isegi mobiilseks müügiautomaadiks.

Kiire ja efektiivne tarne - isejuhitav sõiduk liikleb sõiduteel kiirusega kuni 50 km/h ja töötab 5 kilomeetri raadiuses.

Turuvalmis - robotkulleri tehnoloogia on reaalses kasutuses Eestis, Leedus ja Belgias. Clevoni koostööpartnerite hulka kuuluvad DPD, DHL Express, IKI ja Colruyt.

Rohelisema tuleviku nimel

Tuleviku linnad on nutikad ja rohelised. Selleks on juba praegu linnades üle maailma kehtestatud madala- ja nullemissiooniga liiklustsoone. Sinna tavapärased kullerautod ligi ei pääse või kaasnevad sellega suured kulud.

Ainuüksi Euroopa linnades on sadu madala emissiooniga tsoone ning kümneid null-emissiooniga tsoone. Clevoni robotkullerid pääsevad pakke kätte toimetama aga ka nendes tsoonides, sest sõidavad täielikult elektri jõul.

Pikemas perspektiivis asendavad robotkullerid linnades fossiilkütustel sõitvad kaubikud ning pakivedamine muutub tundmatuseni, nagu muutus pakiautomaatidega pakkide saatmine tundmatuseni.

Korduma kippuvad küsimused

Clevoni robotkuller suudab kaugjuhi toel sõita avalikel teedel laitmatult. Kinnistel territooriumitel, nt lennujaamad, logistikakeskused jm, on robotkuller võimeline täisautonoomselt sõitma.

Järgmine etapp on avalikel teedel sõitmisel täisautonoomsuse lähedale jõudmine. Eesmärk on saavutada 90-protsendiline autonoomsus, kus sõidukite teleoperaatoril on tarvis sekkuda vaid erijuhtudel. Peamiselt selle eesmärgi täitmiseks on kavas suunata kaasatav kapital ja lähiajal arendusmeeskonda vähemalt kahekordistada.

Toote ehitame 100 protsenti ise. Me ei tee küll osasid komponente, nagu kaameraid ja akusid, aga kogu projekteerimistöö, sõidukite disaini ja tarkvara oleme ise arendanud.

Meie peamised eelised on kandevõime ja sõiduteel liiklemine. Meie robotkuller suudab kanda kuni 150 kilogrammi ning teha korraga vedusid 6 erinevasse sihtkohta ehk sarnaselt kaubaautole koostada logistilise ringi. Robotkuller liikleb sõiduteel kiirusega kuni 50 km/h, mille tõttu on see ideaalne vahend linnasiseste tarnete tegemiseks ning ei ummista jalgteesid.

Clevon sihib oma toodetega ülemaailmset turgu, millest on üks suuremaid USA turg. USA näitel tehtud analüüsid prognoosivad, et viimase miili tarne lahenduste turumaht kasvab 2027. aastaks peaaegu kahekordseks 200 miljardi dollarini. Autonoomsete ehk iseseisvate lahenduste turumaht kasvab aga veelgi kiiremini – aastaks 2028 ennustatakse viiekordset kasvu.

Korduma kippuvad küsimused

Clevoni robotkuller suudab kaugjuhi toel sõita avalikel teedel laitmatult. Kinnistel territooriumitel, nt lennujaamad, logistikakeskused jm, on robotkuller võimeline täisautonoomselt sõitma.

Järgmine etapp on avalikel teedel sõitmisel täisautonoomsuse lähedale jõudmine. Eesmärk on saavutada 90-protsendiline autonoomsus, kus sõidukite teleoperaatoril on tarvis sekkuda vaid erijuhtudel. Peamiselt selle eesmärgi täitmiseks on kavas suunata kaasatav kapital ja lähiajal arendusmeeskonda vähemalt kahekordistada.

Toote ehitame 100 protsenti ise. Me ei tee küll osasid komponente, nagu kaameraid ja akusid, aga kogu projekteerimistöö, sõidukite disaini ja tarkvara oleme ise arendanud.

Meie peamised eelised on kandevõime ja sõiduteel liiklemine. Meie robotkuller suudab kanda kuni 150 kilogrammi ning teha korraga vedusid 6 erinevasse sihtkohta ehk sarnaselt kaubaautole koostada logistilise ringi. Robotkuller liikleb sõiduteel kiirusega kuni 50 km/h, mille tõttu on see ideaalne vahend linnasiseste tarnete tegemiseks ning ei ummista jalgteesid.

Clevon sihib oma toodetega ülemaailmset turgu, millest on üks suuremaid USA turg. USA näitel tehtud analüüsid prognoosivad, et viimase miili tarne lahenduste turumaht kasvab 2027. aastaks peaaegu kahekordseks 200 miljardi dollarini. Autonoomsete ehk iseseisvate lahenduste turumaht kasvab aga veelgi kiiremini – aastaks 2028 ennustatakse viiekordset kasvu.

Juhtkond

Arno Kütt

Juhatuse esimees

Tiia Toom

Operatsioonide juht

Nõukogu

Peep Kuld

Nõukogu esimees

Indrek Oolup

Arti Kütt

Stanislav Ivanov

Ivar Siimar

Arvo Nõges

See teave kujutab endast Clevon AS-i ja/või Clevon Investors AS-i aktsiate reklaami ega ole käsitletav soovitusena või üleskutsena aktsiaid osta või märkida.

Clevon AS-i aktsiate emitendi ärinimi on Clevon AS ja see on registreeritud Eesti äriregistris registrikoodiga 16472103. Enne kui investor teeb investeerimisotsuse (kas osta Clevon AS-i aktsiaid või mitte), peab ta lugema läbi aktsiaseltsi ametlikus kirjelduses sisalduva informatsiooni ja muu Clevon AS-i poolt börsisüsteemi kaudu avaldatud informatsiooni. Clevon AS-i aktsiate avalik pakkumine viidi läbi üksnes Eestis juhindudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 („Prospektimäärus“) artikli 3 lõike 2 punktis b) ja Eesti Vabariigi väärtpaberituruseaduse (VPTS) paragrahvi 15 lõikes 1 sätestatust, mille kohaselt ei pea avalikustama avaliku pakkumise prospekti juhul, kui väärtpaberite avaliku pakkumise koguväärtus on kuni 5 miljonit eurot väärtpaberite pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul. Clevon AS-i aktsiaid ei pakuta üheski teises jurisdiktsioonis. Clevon AS ei ole astunud ega kavatse astuda ühtegi sammu aktsiate, pakkumise või ettevõtte kirjelduse registreerimiseks või ettevõtte kirjelduse või aktsiate levitamise lubamiseks mis tahes jurisdiktsioonis peale Eesti.

Clevon Investors AS-i aktsiate emitendi ärinimi on Clevon Investors AS ja see on registreeritud Eesti äriregistris registrikoodiga 16686123. Enne kui potentsiaalne investor (st olemasolev Clevon AS-i aktsionär) teeb investeerimisotsuse (kas märkida Clevon Investors AS-i aktsiaid või mitte), peab ta lugema läbi aktsiaseltsi poolt koostatud pakkumise teabedokumendis sisalduva informatsiooni. Clevon Investors AS-i aktsiate avalik pakkumine viiakse läbi üksnes Eestis juhindudes Prospektimääruse artikli 3 lõike 2 punktis b) ja VPTS paragrahvi 15 lõikes 1 sätestatust, mille kohaselt ei pea avalikustama avaliku pakkumise prospekti juhul, kui väärtpaberite avaliku pakkumise koguväärtus on kuni 5 miljonit eurot väärtpaberite pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul. Clevon Investors AS-i aktsiate pakkumise teabedokument on koostatud vastavalt VPTS paragrahvi 15 lõikes 6 ja Rahandusministri 21.02.2022. a määruses nr 7 „Nõuded väärtpaberite pakkumise teabedokumendile“ sätestatule. Teabedokumendi näol ei ole tegu prospektiga Prospektimääruse ega VPTS-i mõistes. Clevon Investors AS-i aktsiaid ei pakuta üheski teises jurisdiktsioonis. Clevon Investors AS ei ole astunud ega kavatse astuda ühtegi sammu aktsiate, pakkumise või teabedokumendi registreerimiseks või teabedokumendi või aktsiate levitamise lubamiseks mis tahes jurisdiktsioonis peale Eesti.